Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per afavorir l’autoocupació dels joves d’entre 18 i 29 anys del municipi d’ARTÀ per a l’any 2021

Sinopsi de l’ajut

La finalitat d’aquesta subvenció és ajudar les persones d’entre 18 i 29 anys del municipi d’Artà a accedir al mercat laboral a través de la creació d’empreses i l’autoocupació, eliminant barreres que dificulten o impedeixen la transformació de les idees dels emprenedors i emprenedores joves en projectes concrets. Es pretén incentivar l’emprenedoria local per accedir al mercat laboral amb unes condicions dignes i, a la vegada, fomentar l’activitat econòmica.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries de la subvenció les persones joves d’entre 18 i 29 anys, ambdues edats incloses, que estiguin donades d’alta en el règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o a la mutualitat del col·legi professional corresponent, amb la finalitat de desenvolupar una activitat empresarial o professional de forma estable i de nova creació.

A l’efecte d’aquestes bases, s’entén per treballador autònom la persona física amb residència i domicili fiscal al municipi d’Artà, que dugui a terme de forma habitual, personal, directa, per compte propi i fora de l’àmbit de la direcció i organització d’una altra persona, una activitat econòmica o professional a títol lucratiu, doni o no ocupació a treballadors per compte d’altri, d’acord amb el que estableix l’article 1 de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

Àmbit Territorial

Artà

Òrgan gestor

Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Artà

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Les despeses subvencionables són les quantitats corresponents a les quotes del règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o de la mutualitat corresponent, durant el primer any d’alta a aquests sistemes.

Requisits

La persona interessada ha de complir els requisits següents:

a) Tenir residència i domicili fiscal o centre de treball, si s’escau, al municipi d’Artà.

b) Causar alta en el règim especial de treball autònom de la Seguretat Social o a la mutualitat del col·legi professional pertinent durant el període subvencionable, així com no haver estat d’alta amb anterioritat en cap cas.

c) Haver iniciat l’activitat econòmica com a persona treballadora autònoma amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud d’aquesta ajuda i dins el període subvencionable. En aquest sentit, es considera com a data d’inici d’activitat la que consti en el document d’alta al règim especial de treball autònom o a una mutualitat del col·legi professional corresponent.

d) No estar contractat per compte d’altri simultàniament a l’alta en el règim especial de treball autònom o en la mutualitat corresponent com a sistema alternatiu al RETA durant el temps que es gaudeixi d’aquesta subvenció.

e) Comptar amb el títol municipal que l’habilita per exercir l’activitat corresponent.

f) Presentar una declaració de no estar inhabilitada per contractar amb les administracions públiques o per obtenir una subvenció.

g) Presentar una declaració d’estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries locals, autonòmiques i estatals, tant en el moment de la sol·licitud com en el moment del pagament de l’ajuda.

h) Justificar qualsevol subvenció que li hagi estat concedida amb anterioritat per l’Ajuntament d’Artà, sempre que hagi finalitzat el termini corresponent de justificació.

i) No ser treballador o treballadora autònoms col·laboradors simultàniament.

 

Així mateix, les persones interessades han de quedar excloses en els casos següents:

a) Si han estat beneficiàries i/o han rebut una subvenció de l’Ajuntament d’Artà pel mateix concepte i finalitat, o si ja han estat beneficiàries d’aquesta ajuda.

b) Si són autònoms administradors de societats limitades o qualsevol altra empresa amb personalitat jurídica.

Documentació

Punt 7 de la convocatòria.

Sol·licitud

El termini per presentar sol·licituds comença 10 dies després de la publicació de la convocatòria en el BOIB i finalitza el 31 de desembre de 2021 i, atesa l’especificitat de la subvenció, s’opta per aprovar conjuntament les bases i la convocatòria.

Les sol·licituds, que s’han de dirigir a la Batlia, s’han de formalitzar per escrit mitjançant el model normalitzat que s’adjunta a aquestes bases (annex 1) i s’hi ha d’adjuntar la documentació indicada en la base següent.

Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques han de presentar la sol·licitud de forma telemàtica a la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Artà (https://seu.arta.cat). Tota la documentació i la informació relatives a aquesta convocatòria s’han de publicar a la pàgina web municipal (www.arta.cat).