Convocatòria per concedir ajuts destinats a promoure actuacions d’inversió per a la modernització de l’estructura digital de l’activitat industrial per a l’any 2021.

Sinopsi de l’ajut

Aquestes bases tenen per objecte aprovar la convocatòria per concedir ajuts destinats a la promoció i implantació de la digitalització i el conjunt de tècniques i equips informàtics que permeten comunicar-se a distància per via electrònica (TIC) de les empreses industrials situades dins l’àmbit territorial de les Illes Balears. Els ajuts consisteixen en dos programes de subvencions destinats a l’adquisició d’actius fixos i l’adquisició d’inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Beneficiaris

En són beneficiàries les empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3, 4 i 691.2 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre integrat industrial, o en el Registre miner de les Illes Balears de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica. També en són beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B corresponent a les empreses de serveis relatives a l’activitat industrial del Registre integrat industrial.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA, SECTORS PRODUCTIUS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 – Fax: 971176965

Quantia

Per al programa I. Disseny i innovació:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en el punt 4.1 de l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 2.000 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 6.000 euros per beneficiari.

Per al programa II. Producció i logística:

Aquests ajuts s’han d’instrumentar en forma de subvencions del 50 % de l’import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d’adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en el punt 4.2 de l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 4.000 euros, IVA exclòs.

L’import màxim subvencionable d’aquest programa és de 23.000 euros per beneficiari.

Requisits

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquests ajuts han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les seves obligacions amb la Seguretat Social. La sol·licitud dels ajuts implica l’autorització perquè la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d’ofici que la persona o l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquesta obligació, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o entitat sol·licitant ha d’aportar el certificat corresponent, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans de la proposta de resolució. La sol·licitud dels ajuts implica l’autorització perquè Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica pugui comprovar d’ofici que la persona o l’entitat sol·licitant està al corrent d’aquestes obligacions, excepte en cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l’entitat sol·licitant ha d’aportar els certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

c) Poden ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats el centre de treball de les quals estigui situat a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

d) El beneficiari ha de complir les exigències imposades per la normativa en matèria de seguretat industrial i minera, i qualsevol altra que hi sigui aplicable.

e) El beneficiari, per a l’obtenció dels ajuts, ha de presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s’estableixen en els punts setè i onzè d’aquesta convocatòria.

f) En cas que el sol·licitant de la subvenció sigui una persona física, ha d’estar inscrita en el règim especial de treballadors autònoms o en un règim alternatiu equivalent.

En queden excloses com a beneficiàries:

a) Les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

b) No poden obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants que es trobin en alguna de les circumstàncies que preveu l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, o en alguns dels supòsits establerts en l’article 11 de Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones.

c) Les unions temporals d’empreses (UTE).

Documentació

Punt 8 de la convocatòria.