Convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i gran empresa del sector industrial

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d’eficiència energètica en PIME i granempresa del sector industrial corresponent a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials i la implantació de sistemes de gestióenergètica.

Beneficiaris

a) Les empreses que tenguin la consideració de PIME o gran empresa del sector industrial que es trobin en la següent classificació
nacional d’activitats econòmiques (CNAE) de l’any 2009:

07. Extracció de minerals metàl·lics.
08. Altres indústries extractives.
09. Activitats de suport a la indústria extractiva.
10. Indústria de l’alimentació.
11. Fabricació de begudes.
13. Indústria tèxtil.
14. Confecció de peces de vestir.
15. Indústria del cuir i del calçat.
16. Indústria de la fusta i el suro, excepte mobles, cistelleria i esparteria.
17. Indústria del paper.
18. Arts gràfiques i reproducció de suports gravats.
19. Coqueries i refinació de petroli.
20. Indústria química.
21. Fabricació de productes farmacèutics.
22. Fabricació de productes de cautxú i plàstics.
23. Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics.

24. Metal·lúrgia; fabricació de ferro, acer i ferroaliatge.
25. Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip.
26. Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics.
27. Fabricació de material i equip elèctric.
28. Fabricació de maquinària i equip n.c.o.p.
29. Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs.
30. Fabricació d’altres materials de transport.
31. Fabricació de mobles.
32. Altres indústries manufactureres.
33. Reparació i instal·lació de maquinària i equip.
35. Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat.
36. Captació, depuració i distribució d’aigua.
37. Recollida i tractament d’aigües residuals.
38. Recollida, tractament i eliminació de residus; valoració.
39. Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus.

b) Les empreses de serveis energètics es determinaran segons la definició més àmplia possible de les organitzacions que aportin
aquest tipus de serveis. Per poder ser destinatàries últimes dels ajuts, aquestes empreses actuaran en funció d’un contracte de serveis
energètics amb alguna de les empreses que s’indiquen en l’apartat la qual cosa s’acreditarà d’acord amb el a), que disposa aquesta
convocatòria, i es repercutirà en tot cas l’ajut previst en aquest programa a l’empresa en què s’executi el projecte.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

Consellería de Transició Energètica i Sectors Productius

Polígon de Son Castelló Plaça de Son Castelló 1, 07009 Palma

 

Quantia

1. L’import econòmic màxim d’aquesta convocatòria serà 1.504.408,34 €. Les subvencions es concediran amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma per als exercicis 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025, concretament del centre de cost 19701, subprograma 731A01, capítol 7* FF 19097, conforme a les quantitats següents:
– Any 2021: 0 €
– Any 2022: 200.000,00 €
– Any 2023: 800.000,00 €
– Any 2024: 300.000,00 €
– Any 2025: 204.408,34 €
2. En cas que s’esgoti el fons d’una anualitat, les sol·licituds d’aquesta anualitat es resoldran amb càrrec a l’anualitat següent.
3. En cas que no es cobreixi la totalitat del pressupost inicial assignat a una anualitat, l’import restant s’assignarà a l’anualitat següent.
4. Sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin es podran incrementar els imports d’aquesta convocatòria

Requisits

 • Les inversions objecte de la sol·licitud es duran a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears i es duran a terme dins del període que va
  des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució de concessió. Computarà com a data de sol·licitud la
  d’entrada en el Registre de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, en les seves delegacions o en
  qualsevol dels llocs que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015.
 • Atès el caràcter incentivador dels ajuts, les actuacions objecte d’aquestes no es poden haver iniciat amb anterioritat a la data de registre de
  la sol·licitud de l’ajut. A aquest efecte, s’entén per «inici dels treballs» la data d’inici de les obres de construcció finançades per la inversió o la
  data del primer compromís en ferm per a la comanda d’equips o un altre compromís que faci irreversible la inversió, i de les dues dates la més
  antiga. Els treballs preparatoris, com l’obtenció de permisos i la realització d’estudis previs de viabilitat, no es consideraran com a «inici dels
  treballs».
 • No obstant això, sí que es poden acollir les despeses corresponents a actuacions preparatòries de l’actuació que siguin necessaris per
  presentar la sol·licitud com poden ser, entre altres, el projecte, les memòries tècniques o els certificats sempre que, en tot cas, aquestes
  actuacions s’hagin dut a terme amb data posterior a la data d’entrada en vigor d’aquesta convocatòria. Les factures i el pagament de la inversió, inclòs l’abonament de possibles quantitats a compte o sota qualsevol altre concepte, ha de ser
  posterior a la data del registre de la sol·licitud.
 • Les actuacions han de complir la normativa vigent que els sigui aplicable i han de disposar de les llicències i autoritzacions
  administratives preceptives en el cas que ho requereixin.
 • Cal estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, així com del reintegrament de subvencions, conforme a la
  normativa vigent.
 • L’IVA serà subvencionable sempre que el destinatari últim dels ajuts no ho pugui recuperar o compensar.
 • Cal presentar la documentació exigida en el punt sisè.

Documentació

Punt 6.2 de la documentació

Sol·licitud

http://energia.caib.es