Enisa

Enisa: creixement

Sinopsi de l’ajut

Finançar projectes empresarials basats en un model de negoci viable i rentable quan la vostra empresa es trobi en alguna de les etapes següents: 1. Cercant una millora competitiva o un canvi de model dels sistemes productius.2. Ampliant la vostra capacitat productiva, bé adquirint nova tecnologia, bé mitjançant l’augment de la gamma de productes/serveis o diversificant mercats.3. Cercant capitalització o deute a mercats regulats.4. Plantejant el finançament del teu projecte empresarial a través d’operacions societàries. Import: mínim 25.000€, màxim 1.500.000€ Període de carència: màxim, 7 anys Venciment: màxim, 9 anys

Beneficiaris

Emprenedors que estiguin considerant millores competitives per a les seves PIMES, un projecte de consolidació, creixement o internacionalització o operacions societàries.

Àmbit Territorial

Estatales

Òrgan gestor

Enisa

TLF: 915 70 82 00

Quantia

Import mínim: 25.000€

Import màxim: 1.500.000€

Requisits

 1. Esser una PIME, d’acord amb la definició de la Unió Europea.
 2. Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels vostres socis o partícips.
 3. Tenir l’activitat principal i el domicili social al territori de l’Estat.
 4. Que el model del negoci sigui innovador, nou o amb avantatges competitius clars.
 5. Cofinançar les necessitats financeres associades al projecte empresarial.
 6. Els vostres fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantitat del préstec.
 7. Mostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la vostra gestió.
 8. Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del vostre projecte empresarial.
 9. Haver dipositat al Registre Mercantil o a altre registre procedent els comptes del darrer exercici.
 10. Per a préstecs aprovats per un import superior als 300.000€ haureu d’haver auditat externament els estats financers del darrer exercici tancat.
 11. Queden exclosos els sectors immobiliari i financer.