Enisa

Enisa: emprenedors

Sinopsi de l’ajut

Dotar dels recursos financers necessaris a les PIMES i empreses emergents de constitució recent creades per emprenedors, sense límit d’edat, per tal que facin front a les inversions que necessita un projecte empresarial en la seva fase inicial. Import: mínim 25.000€, màxim 300.000€ Període de carència: màxim, 5 anys Venciment: màxim, 7 anys

Beneficiaris

Emprenedors que vulguin crear empreses amb un clar avantatge competitiu.

Àmbit Territorial

Estatales

Òrgan gestor

Enisa

TLF: 915 70 82 00

Quantia

Import mínim: 25.000€

Import màxim: 300.000€

Requisits

  1. Ser una PIME, d’acord amb la definició de la Unió Europea.
  2. Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels socis o partícips.
  3. No han d’haver passat més de 24 mesos des de la constitució de l’empresa.
  4. Tenir l’activitat principal i domicili social dins el territori de l’Estat.
  5. Model de negoci innovador, nou o amb clars avantatges competitius.
  6. Els fons propis han de ser, com a mínim, equivalents a la quantitat del préstec.
  7. Demostrar una estructura financera equilibrada i professionalitat en la gestió
  8. Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
  9. Haver dipositat els comptes del darrer exercici tancat al Registre mercanitl o altre registre públic competent.
  10. L’empresa no pot formar part dels sectors immobiliari o financer.