Enisa

Enisa: joves emprenedors

Sinopsi de l’ajut

Dotar dels recursos financers necessaris a les PIMES i empreses emergents de constitució recent creades per joves per tal que facin front a les inversions que necessita un projecte empresarial en la seva fase inicial. Import: mínim 25.000€, màxim 75.000€ Període de carència: màxim, 5 anys Venciment: màxim, 7 anys

Beneficiaris

Joves emprenedors menors de 40 anys amb projectes emprenedors innovadors.

Àmbit Territorial

Estatales

Òrgan gestor

Enisa

TLF: 915 70 82 00

Quantia

Import mínim: 25.000€

Import màxim: 75.000€

Requisits

  1. Ser una PIME, d’acord amb la definició de la Unió Europea.
  2. Tenir personalitat jurídica pròpia, independent de la dels socis o partícips.
  3. No han d’haver passat més de 24 mesos des de la constitució de l’empresa.
  4. Tenir l’activitat principal i domicili social dins el territori de l’Estat.
  5. Model de negoci innovador, nou o amb clars avantatges competititus.
  6. Que la major part del capital estigui en mans de persones físiques menors de 40 anys.
  7. Demostrar la viabilitat tècnica i econòmica del projecte.
  8. Haver dipositat els comptes del darrer exercici tancat al Registre mercanitl o altre registre públic competent.
  9. L’empresa no pot formar part dels sectors immobiliari o financer.
  10. Els socis han d’aportar, via capital o fons propis, un mínim d’un 50% del préstec.

Documentació