pexels-erik-mclean-4061506

Extracte de la convocatòria de subvencions per a sales d’exhibició cultural privades.

Sinopsi de l’ajut

Amb aquests ajuts es vol donar suport al manteniment d’establiments culturals de Mallorca dedicats a l’exhibició cultural en directe de caràcter privat que s’han vist afectats per les limitacions imposades per la pandèmia de la COVID-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques (en aquest cas legalment constituïdes), domiciliades a les Illes Balears, que siguin titulars de la gestió d’establiments culturals ubicats a Mallorca dedicats a l’exhibició cultural en directe de caràcter privat que compleixin els requisits següents:

  • Gestionar un local / establiment (en propietat, lloguer o similar) dedicat a l’exhibició cultural. Amb la sol·licitud s’ha d’acreditar la titularitat de el local o la disposició del mateix (escriptures, contractes ….)
  • Tenir el domicili social a Mallorca i que el local estigui a Mallorca

Estar donat d’alta a l’IAE a l’epígraf 965.1 espectacles en sales i locals. No obstant això, si la persona sol·licitant no està donada d’alta a l’epígraf relacionat, s’entendrà que compleix el requisit, sempre que estigui donada d’alta en el cens d’activitats econòmiques.

  • Els establiments culturals per als quals se sol·licita l’ajuda han d’estar en funcionament en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, sense perjudici que per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia actualment no puguin estar oberts a el públic.
  • Els establiments culturals per als quals se sol·licita l’ajuda han de tenir la llicència / autorització de l’establiment per desenvolupar l’activitat cultural

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

Consell de Mallorca

Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüístic

Quantia

Cada sol·licitant pot rebre un màxim de 50.000 euros. Per determinar la quantitat de l’ajuda es tindrà en compte la superfície de la sala, el nombre de treballadors de l’empresa i també la quantitat d’espectacles programats el 2019, darrer any abans de la pandèmia.

Requisits

El termini per presentar sol·licituds comença el primer dia hàbil següent a que hagin transcorregut 15 dies naturals des de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria al BOIB.

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des del 31 de maig.

Se subvencionaran aquelles despeses que hagi tingut l’entitat durant l’any 2020. Les factures han d’estar a nom de la persona/entitat beneficiària. Els pagaments s’han d’haver realitzat per la persona/entitat beneficiària.

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la gestió d’establiments culturals ubicats a Mallorca dedicats a l’exhibició cultural en directe de caràcter privat. Els establiments culturals pels quals se sol·licita l’ajuda han d’estar en funcionament en el moment de presentar la sol·licitud d’ajuda, sense perjudici que per les mesures sanitàries derivades de la pandèmia actualment no puguin estar oberts al públic.

Documentació

Les persones o entitats interessades hauran d’omplir els models de sol·licitud d’aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica del Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ apartat “Subvencions, ajuts beques i premis”.

La presentació de sol·licituds s’ha de fer a través del Registre electrònic del Consell de Mallorca

https://cim.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=12082