Extracte de la Resolució del director de la Fundació Mallorca Turisme per la qual s’aprova la convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de BINISSALEM, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les condicions de les subvencions destinades a ajudar els establiments, les empreses o les entitats amb activitat econòmica a Binissalem per a afrontar part de les pèrdues patides per la covid-19. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Binissalem de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.

Àmbit Territorial

Binissalem

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4

Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’ajuda serà de 300,00 € per centre de treball o establiment aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Binissalem, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 600,00 €)

Requisits

 • Tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Binissalem.
 •  Estar al corrent d’obligacions tributàries, amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Binissalem, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca Turisme.
 • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
 • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi professional corresponent com exercent.
 • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el què es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
 • No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
 • S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
 • Si és una comunitat de béns s’ha d’indicar a la sol·licitud els comuners, quota de participació i adjuntar el contracte de constitució.
 • No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l’article 8.2, 8.3 o 8.4 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • En cas de comunitats de béns, s’ha d’indicar en la sol·licitud els compromisos d’execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari i s’ha d’anomenar un representant. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions.
 • Han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) que s’indiquen en el text complet de la convocatòria, que poden trobar a www.ajutsmallorca.com

Més informació

Binissalem

Sol·licitud

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0