Logo ICO

ICO: SGR/SAECA

Sinopsi de l’ajut

Les línies ICO són línies de finançament amb les quals l’ICO facilita fons amb les entitats de crèdit com a intermediàries.

Beneficiaris

Per inversions dutes a terme en territori de l’Estat i/o necessitats de liquiditat, podran sol·licitar aquest finançament els autònoms i les empreses públiques i privades que comptin amb l’aval d’una SGR o SAECA, amb independència del seu domicili social o fiscal i de la nacionalitat del seu capital.

Per a inversions fetes fora del territori de l’Estat i/o necessitats de liquiditat, podran sol·licitar aquest finançament els autònoms, les empreses i les entitats públiques i privades espanyoles (fundacions, ONGs, Administracions Públiques, etc.) que comptin amb l’aval d’una SGR o de SAECA, incloent-hi tant les domiciliades a l’Estat com les domiciliades a l’estranger que tenguin un mínim d’un 30% del capital d’empresa espanyol.

Àmbit Territorial

Estatales

Òrgan gestor

Institut de Crèdit Oficial – ICO

Línia gratuïta d’ICO: 900 121 121

Horari: de dilluns a divendres de 9h a 19h

Quantia

L’import màxim per client i any és de 2 milions d’euros, en una o diverses operacions.

Requisits

Modalitat de l’operació
El finançament podrà formalitzar-se en les modalitats de préstec, arrendament financer o línia de crèdit.

Percentatge de l’operació avalat per la SGR/SAECA
La SGR/SAECA podrà decidir l’import de l’operació que avala, fins al 100% d’aquesta.

Percentatge del projecte d’inversió que es pot finançar a través d’aquest producte
Quan el finançament sol·licitat es destini a inversió, es podrà finançar fins al 100% del projecte.

Termini d’amortització i carència

 • D’1 fins a 6 anys amb 0 o 1 any de carència principal
 • De 7 fins a 9 anys amb 0, 1 o 2 anys de carència
 • De 10, 12 i 15 anys amb 0, 1, 2 o 3 anys de carència

Tipus d’interès
El client podrà triar entre interés de tipus fix o variable.
Si l’operació es va formalitzar amb tipus d’interès variable, serà revisat semestralment per l’Entitat de Crèdit d’acord amb allò establert al contracte de finançament

Comissions i despeses
La SGR o SAECA podrà aplicar fins al 0,50% sobre l’import avalat de l’operació en concepte de de comissió d’estudi. A més, l’Entitat de Crèdit podrà aplicar una comissió a l’inici de l’operació.
En cas d’amortització anticipada voluntària, es cobrarà una comissió sobre l’import cancel·lat que, amb caràcter general, serà de l’1% sobre l’import cancel·lat quan l’operació s’hagi formalitzat amb tipus fix. Quan s’hagi formalitzat a tipus variable, s’aplicarà una comissió màxima del 0,5% en funció de la vida residual de l’operació en la data de liquidació de l’amortització.
En cas d’amortització anticipada obligatòria, es meritarà una comissió en concepte de penalització del 2% sobre l’import indegudament formalitzat.

Cost anual màxim de l’operació
El cost anual màxim aplicable a l’operació estarà composat per l’import de la comissió inicial i el tipus d’interès que establesqui l’Entitat de Crèdit, més el cost d’aval de la SGR/SAECA. No podrà superar els límits següents:

 • Per a operacions amb un termini igual a 1 any: tipus fix o variable més fins al 2,30%
 • Per a operacions amb un termini de 2, 3 o 4 anys: tipus fix o variable més fins al 4,00%
 • Per a operacions amb un termini igual o superior a 5 anys: tipus fix o variable més fins al 4,30%

Per calcular aquest cost anual màxim, no es tendrà en compte la comissió per l’estudi/apertura aplicada al client.
A l’apartat “TAE” que figura a la fitxa del producte a www.ico.es, podreu consultar el cost anual màxim pel client segons el termini que es pugui aplicar a les noves operacions que es formalitzin dins aquesta Línia. Aquest cost anual màxim s’actualitza de manera quinzenal.

Cost en concepte de quota mutualista de la SGR
La SGR podrà cobrar al client una quota de fins a un 4% de l’import de finançament avalat en concepte de quota social mutualista, que s’haurà d’abonar en un sol pagament a l’inici de l’operació.
Aquest import serà reemborsat al client un cop acabi la seva relació amb la SGR. SAECA no aplica quota mutualista.

Documentació

El client haurà de presentar la documentació que cada SGR/SAECA i Entitat de Crèdit considerin necessària per estudiar l’operació.

Sol·licitud

 • BANCO CAIXA GERAL
 • BANCO COOPERATIVO
 • BANCO SABADELL
 • BANKIA
 • BANKINTER
 • BANTIERRA NUEVA CAJA RURAL ARAGON
 • BBVA
 • BCC (GRUPO CAJAMAR)
 • C. R. CENTRAL
 • CAIXABANK
 • CAJA RURAL DE ALMENDRALEJO
 • CAJA RURAL DE ASTURIAS
 • CAJA RURAL DE BURGOS
 • CAJA RURAL DE DE SORIA
 • CAJA RURAL DE GRANADA
 • CAJA RURAL DE JAEN
 • CAJA RURAL DE TERUEL
 • CAJA RURAL DE ZAMORA
 • CAJA RURAL DEL SUR
 • CAJA RURAL NAVARRA
 • CAJASIETE
 • EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A.
 • GLOBALCAJA
 • IBERCAJA
 • LIBERBANK S.A.
 • MICROBANK
 • SANTANDER
 • TRIODOS BANK NV SUCURSAL EN ESPAÑA
 • UNICAJA BANCO