II Convocatòria d’ajudes extraordinàries, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen activitat econòmica en el municipi d’ Alcúdia, per a pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

Ajut per a petites i mitjanes empreses que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi d’Alcúdia amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la covid-19. L’aportació serà de 3.000€ per centre de treball.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les ajudes, les persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica en el municipi d’ALCÚDIA, de menys de 20 treballadors de mitjana anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació en 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi disminuït durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%. També tindran dret a obtenir la subvenció els locals i establiments minoristes que van veure suspesa l’obertura al públic per l’entrada en vigor del reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves modificacions posteriors.

Àmbit Territorial

Alcúdia

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4 Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34 971 219648 info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

L’ajuda serà de 3.000,00 € per centre de treball o establiment amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària.

Requisits

– Tenir el domicili social o fiscal en el municipi d’Alcúdia.
– Estar al corrent d’obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament d’Alcúdia, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Turisme Mallorca.
– Estar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
– Si és un professional liberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el Col·legi professional corresponent com a professional corresponent com a exercent.
– Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació en una cooperativa de venedors ambulants, la qual s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa en la qual està afiliat l’interessat, en la qual ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en el qual es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
– No haver estat sancionat per incomplir la normativa en matèria de contenció de la covid19.
– No haver acomiadat a cap treballador ni treballadora afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (en ERTO).
– Comptar amb menys de 20 persones treballadores de mitjana anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació en 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi disminuït durant el 2020 en una quantitat superior a un 20%, en comparació amb l’exercici anterior. També tindran dret a obtenir la subvenció els afectats que van veure suspesa l’obertura al públic per la per l’entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 i per les modificacions posteriors.

Documentació

https://fundaciomallorcaturisme.net/wp-content/uploads/2021/11/4-Resoluci%C3%B3_Convocatoria-Alcudia-CASTELLANO-1.pdf

Més informació

Sol·licitud

La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a la seu electrònica de la Fundació Mallorca Turisme. (https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0).