II Convocatòria d’ajuts extraordinaris, i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de Porreres, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Porreres de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

  • Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Porreres de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 20 %.
  • Tenir el domicili social o fiscal en el municipi de Porreres.
  • No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
  • S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO)
  • Han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), qualsevol

Àmbit Territorial

Porreres

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme,

Plaça de l’Hospital, 4 Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma Tel. +34 971 219648

info@fundaciomallorcaturisme.net

Quantia

L’ajuda serà de 1.500,00 € per centre de treball o establiment aplicable a tots els epígrafs relatius a l’impost d’activitats econòmiques (IAE) amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 3.000,00 €).

Requisits

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària (AEAT), amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Porreres, amb el Consell Insular de Mallorca, entitats dependents i Fundació Mallorca Turisme.
  • Conservar els documents que demostren que compleix els requisits per ser persona beneficiària de l’ajut durant un període de quatre anys des que s’ha concedit la subvenció