Next Generation UE: Instal·lacions d’autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

Sinopsi de l’ajut

La convocatòria té com a objectiu poder dur a terme el programa d’incentius 4, la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge i, el programa d’incentius 5, la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.

Fecha d'inici

20/09/2021

Fecha de finalització

31/12/2023

Beneficiaris

 • Les persones físiques que no realitzin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015.
 • Les persones jurídiques que no realitzin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector que realitzin les actuacions dins l’àmbit territorial de les Illes Balears.
 • Les persones físiques que realitzin alguna activitat econòmica a les Illes Balears, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d’estar donats d’alta en el Cens d’Empresaris, Professionals i Retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, les comunitats de propietaris.
 • Les comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia, segons la definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La quantia dels ajuts és la següent:

 • Per al programa d’incentius 4, l’ajut total s’obtindrà d’acord amb l’expressió següent:
 • Ajut total= Mòdul x Ps + Mòdul d’emmagatzematge x Cap
 • Per al programa d’incentius 5, l’ajut total s’obtindrà d’acord amb expressió següent:
 • Ajut total= Mòdul d’emmagatzematge x Cap

On:

 • Mòduls són els valors unitaris constants.
 • Ps és la potència real de la instal·lació de generació en kW (kWp per a fotovoltaica).
 • Cap és la capacitat del sistema d’emmagatzematge en kWh.

Requisits

Les actuacions objecte de la sol·licitud s’han de dur a terme en l’àmbit territorial de les Illes Balears i s’han de fer dins el període següent: des del 30 juny de 2021 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió. Els ajuts a percebre pels beneficiaris per a les actuacions estan vinculades als límits establerts en aquesta convocatòria.

 • Per als beneficiaris dels programes d’incentius 4 i 5 que realitzin alguna activitat econòmica per la qual ofereixin béns o serveis en el mercat, la concessió dels ajuts està sotmesa als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió.
 • Els beneficiaris del programa d’incentius 4 han de justificar la previsió de què, en el còmput anual, la suma de l’energia elèctrica consumida per part del consumidor o consumidors associats a la instal·lació d’autoconsum objecte de l’ajut sigui igual o superior al 80 % de l’energia anual generada per aquesta segons s’estableix en l’annex II del Reial decret 477/2021, de 29 de juny.
  Per als programes d’incentius 4 i 5 només s’admetran les actuacions que els beneficiaris hagin iniciat amb posterioritat al 30 de juny de 2021.
 • S’ha d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb la Seguretat Social i la Comunitat Autònoma, així com del reintegrament de subvencions, de conformitat amb la normativa vigent.
 • S’ha de presentar la documentació exigida.

Més informació

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2021/11446/653182/resolucion-del-consejero-de-transicion-energetica- //

Reial Decret de 29 de juny

Sol·licitud