Next Generation UE: Ajudes a entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar ajudes destinades a la creació de noves Aules Mentor per promoure accions que, dins del Programa Mentor, impulsin la formació oberta, flexible i a través d’Internet per a persones adultes.

Fecha d'inici

02/09/2022

Fecha de finalització

06/10/2022

Beneficiaris

Entitats locals territorials i entitats públiques dependents de les entitats locals territorials, així com entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal instituides o reconegudes per les CA i les entitats públiques dependents de les entitats locals territorials que no contin amb una Aula Mentor i apostin per la seva creació en el seu àmbit territorial.

Les despeses subvencionables seran:

 • Despeses corresponents a les retribucions de l’administrador de l’Aula
 • Despeses ordinàries derivades de l’adquisició de materials no inventariables (material d’oficina)
 • Despeses derivades de la difusió, publicitat i propaganda de l’Aula Mentor
 • Despeses corresponents al manteniment d’equips informàtics, impressores, monitors, de transmissió de dades, etc,. NO L’ADQUISICIÓ.
 • Per a la posada en marxa de l’Aula Mentor, es pot recórrer a figures contractuals mercantils com ara el lloguer, leasing o renting, que permetin l’ús dels equips informàtics, impressores, monitors, etc. necessaris per a la dotació de l’aula, sempre que no suposin l’adquisició dels mateixos amb càrrec a la subvenció rebuda.
 • Despeses corresponents al manteniment de l’Aula (llum, electricitat, aigua, etc.).

El percentatge màxim que es pot aplicar a l’ajuda en relació amb les despeses indirectes no podrà excedir el 10% de la seva quantia total.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Ministerio de Educación y Formación Professional

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

4000€ per modul. El pressupost de la convocatoria es 1.496.000 €.

Requisits

 • Podran sol·licitar aquests ajuts les entitats locals.
 • La selecció es farà en règim de concurrència competitiva.
 • Les entitats hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries.
 • Hauran de comptar amb un local degudament habilitat.
 • Els requeriments d’equips per a les Aules mentor seran: entre 2 i 5 PC, connectats a la xarxa, impressora i línia ADSL / Fibra òptica.
 • Comptar amb una administrador d’Aula. Aquests hauran de ser seleccionats tenint en compte les seves competències en: orientació, comunicació i difusió, millora contínua, TICs i, plataformes virtuals.
 • Les funcions dels mentors inclouen tasques de: difusió, informació, gestió del procés de matriculació, facilitar a l’alumnat l’ús de PCs i programari, orientació, detecció de necessitats de formació, participar en grups tècnics que millorin l’eficàcia del programa i informar sobre el programa Aula Mentor a la seva localitat.
 • El mentor ha de realitzar un curs previ sobre Aula Mentor.

Documentació

Resolució