Next Generation UE: Ajudes a entitats locals territorials per a la creació de noves Aules Mentor

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és finançar ajudes destinades a la creació de noves Aules Mentor per promoure accions que, dins del Programa Mentor, impulsin la formació oberta, flexible i a través d’Internet per a persones adultes.

Fecha d'inici

20/03/2023

Fecha de finalització

09/05/2023

Beneficiaris

Estan dirigides a les entitats locals com ara:

 • El Municipi
 • La Província
 • L’Illa en els arxipèlags balear i canari
 • Les Comarques o altres entitats que agrupin diversos Municipis, instituïdes per les Comunitats Autònomes de conformitat amb aquesta Llei i els corresponents Estatuts d’Autonomia
 • Les Àrees Metropolitanes
 • Les Mancomunitats de Municipis

Les despeses subvencionables seran:

 • Despeses corresponents a les retribucions de l’administrador de l’Aula
 • Despeses ordinàries derivades de l’adquisició de materials no inventariables (material d’oficina)
 • Despeses derivades de la difusió, publicitat i propaganda de l’Aula Mentor
 • Despeses corresponents al manteniment d’equips informàtics, impressores, monitors, de transmissió de dades, etc. NO L’ADQUISICIÓ
 • Per a la posada en marxa de l’Aula Mentor, es pot recórrer a figures contractuals mercantils com ara el lloguer, leasing o renting, que permetin l’ús dels equips informàtics, impressores, monitors, etc. necessaris per a la dotació de l’aula, sempre que no suposin l’adquisició dels mateixos amb càrrec a la subvenció rebuda
 • Despeses corresponents al manteniment de l’Aula (llum, electricitat, aigua, etc.). El percentatge màxim que es pot aplicar a l’ajuda en relació amb les despeses indirectes no podrà excedir el 10% de la seva quantia total

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Ministerio de Educación y Formación Profesional

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

990 moduls de 4.000€. Pressupost convocatòria 3.960.000,00 € .

Requisits

Aquestes ajudes es convoquen en règim de concurrència competitiva. Els sol·licitants hauran d’estar al corrent de les obligacions tributàries i aportaran les certificacions corresponents. Aquestes certificacions hauran de ser originals i estar emeses amb data actualitzada, amb una validesa almenys de cinc mesos des de la publicació d’aquesta Ordre en el BOE.

Podran sol·licitar aquests ajuts les entitats que no comptin amb una Aula Mentor a l’inici del període de sol·licitud i apostin per la seva creació al seu àmbit territorial.
També podran sol·licitar aquests ajuts aquelles entitats que ja comptin amb una Aula Mentor i valorin l’ampliació a una unitat més per raons degudament justificades en funció de la seva densitat de població, dispersió geogràfica i ampliació del grau
de cobertura que s´espera aconseguir comptant amb una nova Aula Mentor. En aquests casos, l’entitat haurà de tenir publicat al Butlletí Oficial de l’Estat el conveni normalitzat de col·laboració amb el Programa de Formació Oberta “Aula Mentor” i amb dades de matrícula a data 31 de desembre de 2022 que justifiquin la ampliació. Sense aquests requisits, aquestes entitats que sol·licitin ampliació, en quedaran excloses.

Comptar amb un local degudament habilitat per a la informació, orientació i assistència de lalumnat, i que estigui equipat amb la infraestructura informàtica necessària per al desenvolupament de la formació. En els casos d’Entitats que sol·licitin ampliació d’unitats d’Aules Mentor, aquesta nova Aula no podrà estar ubicada a
el mateix local de l’Aula Mentor que actualment tinga en funcionament i haurà de comptar amb un altre administrador.

Capacitat per seleccionar, contractar i/o dotar un professional amb els coneixements tècnics necessaris per exercir les funcions fonamentals per aconseguir una implantació i desenvolupament contextualitzat del programa (article 5.4 de la resolució).

Documentació

Documentació