Next Generation UE: Ajuts a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per a l’any 2022

Sinopsi de l’ajut

Els objectius d’aquest ajuts són: sosteniment de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys de les Illes Balears escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social.

Fecha d'inici

06/06/2022

Fecha de finalització

15/06/2022

Beneficiaris

Ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears i les entitats sense ànim de lucre dependents d’aquestes administracions

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Conselleria d’Educació i Formació Professional

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Des de 180€ fins a 7.000€, segons concepte d’ajuda (Veure Bases; Tipus d’ajuts). El pressupost de la convocatòria es 5.075.60,00 €.

Requisits

  • S’han d’haver integrat a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears.
  • Han d’haver justificat l’aplicació d’ajuts en el cas que n’hagin rebut en exercicis anteriors.
  • Han d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l’Administració de l’Estat i de les obligacions tributàries davant la Hisenda autonòmica abans que es formuli la proposta de resolució de concessió.
  • No han d’estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l’article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, i han de complir el que s’estableix en l’article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
  • Han d’haver funcionat regularment un mínim de sis mesos des de setembre del 2021 i han de tenir l’autorització corresponent de la Conselleria d’Educació i Formació Professional.
  • Els centres per als quals se sol·licita l’ajut han d’estar integrats dins el programa per a la gestió educativa de la Conselleria d’Educació i Formació Professional del Govern de les Illes Balears i s’han de mantenir actualitzats pel que fa a la gestió administrativa de l’alumnat i del professorat.

Més informació

Tràmits