Next Generation UE: Ajuts a PIMES dins del Programa de Suport als Digital Innovation Hubs, en el marc del PRTR

Sinopsi de l’ajut

Les ajudes atorgades als beneficiaris seran ajudes en espècie, mitjançant serveis d’assessorament i suport en matèria d’innovació que facilitin l’adopció solucionis de digitalització disruptives. Aquests serveis seran prestats per entitats pertanyents als European Digital Innovation Hubs (EDIH)

Fecha d'inici aprox.

01/02/2023

Beneficiaris

Pimes vàlidament constituïdes amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Fundación EOI, adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

+34 91 349 56 00

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La cuantía máxima total, incluyendo la suma de los distintos servicios según su tipología, para todas las subvenciones concedidas por beneficiario dentro de esta convocatoria, es de 30.000 euros. El pressupost de la convocatòria és de 16.645.528,00 €.

Requisits

  • Estar inscrit en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal d’Administració Tributària o en el cens equivalent.
  • Tenir el seu domicili fiscal a Espanya i mantenir-ho, almenys, durant el període d’execució de les activitats objecte de subvenció.
  • No tenir deutes per reintegrament d’ajudes, bestretes o préstecs amb l’Administració.
  • No tenir la consideració d’empresa en crisi.

Més informació

Fundació EOI – Abans de l’inici de cada convocatòria, la Fundació EOI habilitarà una pàgina web que, sota la denominació de «Plataforma de serveis PADIH», recull la relació d’EDIH