Next Generation UE: Ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació (Programa Kit Digital)

Sinopsi de l’ajut

Millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones en situació d’autoocupació, mitjançant l’adopció de solucions de digitalització en les categories següents descrites a l’annex IV: lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i ferramenta d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Fecha d'inici aprox.

30/01/2022

Beneficiaris

Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes:

 • Les petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació el domicili fiscal del qual estigui ubicat a territori espanyol.
 • S’estableixen segments de beneficiaris següents segons el nombre d’empleats i la categoria d’empresa de conformitat amb la definició del Reglament (UE) núm. 651/2014, de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior a aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, que inclou les persones en situació d’autoocupació:
 • Segment I: Petites empreses entre 10 i menys de 50 empleats.
 • Segment II: Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats.
 • Segment III: Petites empreses o microempreses d’entre 0 i menys de 3 empleats.
 • Les convocatòries determinaran el segment o els segments de beneficiaris que podran sol·licitar la subvenció pública corresponent.
 • No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que siguin Agents Digitalitzadors Adherits, en els termes de l’article 10 d’aquesta Ordre, ni aquelles amb les que aquests contractin o subcontractin per a la prestació, en tot o en part, de solucions de digitalització.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Entidad Pública Empresarial Red.es (adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y de Transformación Digital)

Plaza Manuel Gomez-Moreno, S/N – Ed. Bronce, Madrid

Tel. +34 912 127625 sg.contratacion@red.es

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

El pressupost és 3.067 milions d’euros. Els segments de beneficiaris queda classificat segons el nombre d’empleats i la categoria d’empresa:

 • Segment I. Petites empreses entre 10 menys de 50 empleats. 12.000 euros.
 • Segment II. Petites empreses o Microempreses entre 3 i menys de 10 empleats. 6.000 euros.
 • Segment III. Petites empreses o microempreses entre 0 i menys de 3 empleats. 2.000 euros.

Requisits

 • Tenir la consideració de petita empresa o microempresa d’acord amb allò disposat a l’Annex I del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat, i conforme als efectius i límits financers que defineixen les categories d’empreses, emmarcant les categories de microempreses, petites i mitjanes empreses, així com les persones en situació d’autoocupació.
 • Estar inscrit al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de la Agència Estatal d’Administració Tributària o al cens equivalent de la Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de lajuda, i tenir lantiguitat mínima que es estableixi a les convocatòries.
 • No tenir la consideració d’empresa en crisi conforme al que disposa el article 2.18 del Reglament (UE) núm. 651/2014, de 17 de juny de 2014, ia l’Annex II de aquesta ordre.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d’una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No estar sotmés a cap altra de les prohibicions previstes a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. Aquestes prohibicions afectaran també aquelles empreses de les quals, per raó de les persones que les regeixen o d’altres circumstàncies, es pot presumir que són continuació o que deriven, per transformació, fusió o successió, d’altres empreses on haguessin concorregut aquelles.
 • No superar el límit d’ajudes de minimis conforme al que disposa el article 2.4 de la present ordre.

Disposar de l’avaluació del Nivell de Maduresa Digital, d’acord amb el test de diagnòstic disponible a la plataforma Accelera pime. Enllaços d’accés:

Documentació

Convocatòria

Més informació

Sol·licitud