Next Generation UE: Ajuts per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics dins les actuacions previstes en el Pla d’Inversions per a la Transició Energètica dels Illes Balears, en el marc del PRTR

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per a la transició energètica en inversions en projectes innovadors, tractors o estratègics amb la finalitat que aportin especialment garantia de potència i introdueixin la innovació com a element diferencial. Poden servir com a espais per provar aquestes noves tecnologies a causa de la seva escala territorial. Els programes d’incentius subvencionables són els següents: Programa d’incentius 1: realització d’instal·lacions de generació elèctrica renovable amb o sense emmagatzematge, promoguts per administracions públiques que actuïn com a projectes tractors o estratègics. Programa d’incentius 2: realització de projectes pilot innovadors sobre xarxes intel·ligents amb integració de renovables.

Fecha d'inici

05/05/2023

Fecha de finalització

17/07/2023

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts:

 • Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que no realitzin activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.
 • Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable d’acord amb les definicions establertes en l’apartat sisè d’aquesta convocatòria.
 • Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears – Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import econòmic màxim d’aquesta convocatòria és de 30.000.000 euros i està finançada dins el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per la Unió Europea (NextGenerationUE). Les subvencions es concedeixen amb càrrec al pressupost de la Comunitat Autònoma, amb la distribució per illa d’actuació de les inversions i anualitats següent:

Mallorca: 15.000.000€ amb el següent desglossament inicial per anualitats:

 • Any 2023: 0,00 €
 • Any 2024: 15.000.000,00 €

Menorca: 6.000.000€ amb el següent desglossament inicial per anualitats:

 • Any 2023: 0,00 €
 • Any 2024: 6.000.000,00 €

Eivissa: 6.000.000€ amb el següent desglossament inicial per anualitats:

 • Any 2023: 0,00 €
 • Any 2024: 6.000.000,00 €

Formentera: 3.000.000€ amb el següent desglossament inicial per anualitats:

 • Any 2023: 0,00 €
 • Any 2024: 3.000.000,00 €

Pressupost convocatòria és de 30.000.0000 euros

Requisits

Per programes són subvencionables les actuacions que compleixin els següents requisits d’aquesta convocatòria:

 • Programa d’incentius 1: són subvencionables les inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica a partir de fons d’energia renovable de potència instal·lada mínima de 400 kW que actuïn com a projectes tractors o estratègics que incorporin solucions innovadores o singulars.
 • Programa d’incentius 2: són subvencionables les inversions i despeses per a la implantació de projectes pilot que permetin desplegar una xarxa intel·ligent a petita escala que permeti simular de forma simplificada el sistema elèctric balear, i que permeti la seva gestió, coordinació i operació mitjançant consignes. Tot això, per dotar aquesta xarxa pilot privada de capacitat per a desplaçar el consum-producció a les hores de major demanda elèctrica i poder extreure conclusions per poder replicar-la a major escala i analitzar si això suposa major capacitat d’integració de les energies renovables en el sistema elèctric balear.

Requisits generals sobre les actuacions subvencionables

 • Són subvencionables les actuacions que es realitzin dins l’àmbit de les Illes Balears i que compleixin amb les condicions establertes per aquesta convocatòria.

El període d’inversió és el següent:.

 • Els beneficiaris sense activitat econòmica: des del 16 de juny 2022 fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser superior al 30 de juny de 2025.
 • Els beneficiaris amb activitat econòmica: des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de divuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta a la resolució de concessió que no podrà ser superior al 30 de juny de 2025.

Documentació

Resolució