Next Generation UE: Convocatòria d’ajuts per a instal·lacions de generació elèctrica a partir de fonts renovables a les Illes Balears

Sinopsi de l’ajut

Podran ser objecte dajuda els projectes d’inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts d’energia renovable i/o repotenciació o renovació tecnològica a les Illes Balears, podent incloure actuacions que millorin la gestió, optimitzin la seva producció i donin flexibilitat al sistema, permetent l’ús d’autoconsum, la integració de sistemes d’emmagatzematge, la producció d’hidrogen renovable i la incorporació de l’energia a mercats locals.

Fecha d'inici

01/06/2023

Fecha de finalització

28/07/2023

Beneficiaris

 • Les persones jurídiques, públiques o privades, en el sentit més ampli, que realitzin, o no, una activitat econòmica per la qual ofereixin serveis al mercat. i tinguin domicili fiscal a Espanya.
 • Per tant, en podran ser beneficiaris les administracions públiques en el sentit més ampli (àmbit regional, insular i local), incloent-hi el sector públic institucional de l’Administració pública. També en podran ser beneficiàries les comunitats energètiques, les empreses de serveis energètics que realitzen la gestió integral de les instal·lacions d’energia o introdueixen millores d’eficiència energètica per generar uns estalvis que permetin el pagament del servei prestat, així com qualsevol entitat amb personalitat jurídica vàlidament constituïda . A efectes d’aquesta ordre es considera com a comunitat energètica una persona jurídica basada en la participació oberta i voluntària, efectivament controlada per socis o membres que siguin persones físiques, pimes o entitats locals, que desenvolupi projectes d’energies renovables, eficiència energètica i/o mobilitat sostenible que siguin propietat d’aquesta persona jurídica i la finalitat primordial de la qual sigui proporcionar beneficis mediambientals, econòmics o socials als seus socis o membres oa les zones locals on operen, en lloc de guanys financers. Igualment es considera les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia, segons les definicions corresponents a la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 2018, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, ia la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament.
 • La concessió i el gaudi de l’ajuda no suposarà vinculació laboral o funcionarial entre el beneficiari d’aquesta i el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic.
 • Els beneficiaris hauran de complir els requisits establerts a les presents bases ia la corresponent convocatòria.
 • No podran obtenir la condició de beneficiari: a) Aquells sol·licitants en els quals concorri algunes de les circumstàncies que prohibeixen l’accés a aquesta condició, recollides a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre. b) Aquells sol·licitants que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent com a conseqüència d’una Decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut al beneficiari il·legal i incompatible amb el mercat comú. BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT Núm. 107 Divendres 5 de maig de 2023 Sec. III. Pàg. 62427 cve: BOE-A-2023-10850 Verificable a https://www.boe.es c) Aquells sol·licitants que siguin considerats com a empreses en crisi segons allò definit a les Directrius Comunitàries sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d’empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01).

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

IDAE – Instituto para la diversificación y ahorro de la energía

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Depèn de cada actuació. El pressupost de la convocatòria és de 33.000.000 €.

Requisits

Consultar les bases de la convocatòria. Termini de realització de les actuacions 31 de gener de 2026 o en el termini màxim que es determinés en cas que tingués lloc una ampliació de terminis a la normativa reguladora del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Subvencionable:

 • Noves instal·lacions eòliques o fotovoltaiques de potència superior a 500 kW amb un mínim de 5 punts en el criteri de participació ciutadana o estar promogudes per administracions públiques, amb un percentatge de participació superior al 50%
 • Renovació tecnològica parcial d’instal·lacions eòliques existents amb substitució de rotor
 • Noves instal·lacions fotovoltaiques i renovació tecnològica d’existents
 • Noves instal·lacions minihidràuliques
 • Noves instal·lacions de producció elèctrica amb biogàs
 • Noves instal·lacions fotovoltaiques en superfícies antropitzades
 • Nous sistemes d’emmagatzematge en instal·lacions existents de generació elèctrica amb energies renovables amb autoconsum o sense
 • (Les instal·lacions més grans de 500 kW Hauran d’incloure inversió en emmagatzematge o producció d’hidrogen renovable, excepte les instal·lacions minihidràuliques o de biogàs)

Documentació

Documentació