Next Generation UE: Línia d’ajuda per a l’enfortiment de l’activitat comercial en zones turístiques any 2023, en el marc del PRTR

Sinopsi de l’ajut

La finalitat d’aquestes ajudes és concedir subvencions per al desenvolupament de plans i programes dirigits a la introducció de millores en les zones comercials de zones turístiques.

Fecha d'inici

15/03/2023

Fecha de finalització

14/04/2023

Beneficiaris

Entitats locals que compleixin, entre altres, els següents requisits:

 • Municipis > 20.000 habitants.
 • Diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars quan el projecte estigui destinat a poblacions d’entre 5.000 i 20.000 habitants.
 • Els municipis que si bé comptant amb una població inferior a 5.000 habitants, superin aquesta xifra tenint en compte la seva població flotant.

A més, les entitats locals hauran de complir els següents requisits:

 • Que tinguin almenys 25.000 pernoctacions a l’any.
 • Que tinguin més d’un 30% d’habitatges de segona residència.
 • Que el percentatge de treballadors afiliats a la Seguretat Social pertanyents a les CNAEs 45,46 i 47 sigui superior al 7% d’afiliats totals.

Els projectes subvencionables en el marc d’aquest Programa inclouran:

 • Despeses relacionades amb inversions en la via pública.
 • Despeses relacionades amb actuacions que tinguin un impacte en la digitalització del sector comercial.
 • Despeses relacionades amb la sostenibilitat i economia circular.
 • Despeses de formació en idiomes dirigits a empleats i autònoms del sector comercio.
 • Es donarà suport a aquelles actuacions que siguin considerades com a indispensables per a la correcta implantació de les actuacions indicades en la memòria que permetin conèixer la situació de partida.
 • En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La intensitat de l’ajut a concedir serà d’un 80% sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de 2.000.000,00€. Pressupost 24.325.884,00€.

Requisits

La inversió mínima a realitzar dependrà del nombre d’habitants que els beneficiaris indicats en l’article 3 de la present ordre tinguin dins de la seva demarcació, conforme a les dades del Reial decret pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal, vigent en el moment de presentar la sol·licitud:

 • Municipis de més de 300.000 habitants: Inversió mínima d’1.000.000,00 d’euros.
 • Municipis d’entre 100.000 i 300.000 habitants i diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars: Inversió mínima de 500.000,00 euros.
 • Municipis de menys de 100.000 habitants: Inversió mínima de 200.000,00 euros.

A l’efecte de la determinació de la inversió mínima a realitzar pels sol·licitants d’àmbit supramunicipal, es tindrà en compte la població mitjana dels municipis de la seva demarcació on es desenvolupin les actuacions subvencionables.

Documentació

Documentació