Next Generation UE: Línia d’ajudes per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització

Sinopsi de l’ajut

Les ajudes tenen com a finalitat finançar el desenvolupament, per les entitats locals relacionades en l’article 3 de les bases reguladores, de plans i projectes de contingut tecnològic, innovador o de sostenibilitat, així com de millora d’equipaments, dirigits al sector comercial que està situat en la seva demarcació.

Fecha d'inici

15/03/2023

Fecha de finalització

14/05/2023

Beneficiaris

  • Els municipis, representats pels seus respectius ajuntaments.
  • Les províncies i illes a través de les diputacions provincials i forals, els capítols i consells insulars.
  • Les comarques o altres entitats que agrupin diversos municipis, instituïdes per les comunitats autònomes de conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i els corresponents Estatuts d’Autonomia.
  • Les mancomunitats de municipis, sempre que els municipis de població superior a 100.000 habitants no representin més del seixanta per cent del total de la població de la mancomunitat.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La intensitat de l’ajuda a concedir serà d’un 80 per cent sobre el pressupost del projecte que hagi estat considerat finançable, fins a un màxim de subvenció de 2.000.000 d’euros. 60.892.477 euros (pressupost estatal).

Requisits

Despeses subvencionables (Veure article 7 de la convocatòria):

  • Despeses dirigides a la transformació digital.
  • Despeses referides a transformació del punt de venda.
  • Despeses relatives a sostenibilitat i economia circular.
  • Despeses relatives a la cadena de subministrament i traçabilitat.
  • Despeses de formació dirigits a empleats i autònoms del sector comercio.
  • Altres despeses subvencionables.

L’IVA si no és susceptible de recuperació per part de l’entitat local es considerarà despesa subvencionable.

Documentació

Documentació