Next Generation UE: Programes d’incentius a projectes de xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable

Sinopsi de l’ajut

Les subvencions es destinaran a promoure el desenvolupament de les xarxes de calor i fred que utilitzin fonts d’energia renovable (PRTR C7.I1): desenvolupament d’energies innovadores integrades en la edificació i en els processos productius, contribuint a la descarbonització dels diferents sectors de l’economia i a la consecució dels objectius fixats en el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima (PNIEC) 2021-2030 i l’Estratègia Energètica a Llarg termini 2050.

Fecha d'inici aprox.

26/09/2022

Beneficiaris

El termini per presentar les sol·licituds serà des del dia 26/09/2022 fins el 28 d’octubre del 2022.

 • Persones físiques o jurídiques, públiques o privades que no realitzin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

AJUDES

L’import de l’ajuda a atorgar serà la suma de l’Ajuda Base i l’Ajuda Addicional que pogués correspondre en cada cas, i aquest import estarà sotmès als límits que s’estableixi la normativa europea aplicable d’ajudes d’estat.

 • a. Ajuda del projecte. S’estableix com un percentatge del cost subvencionable de cada tipologia de projecte i Programa d’Incentius.
 • b. Ajuda Addicional per repte demogràfic. Per a projectes situats en municipis de fins a 5.000 habitants o municipis no urbans de fins a 20.000 habitants els nuclis dels quals tenen una població menor o igual a 5.000 habitants (xifres de població del padró municipal referides a l’1 de gener de 2020.) L’import de l’ajuda total estarà limitat per l’import màxim que resulti de l’aplicació, si escau, de la normativa europea d’ajudes d’Estat, que li fos aplicable a la tipologia d’actuació i al tipus de beneficiari o beneficiari corresponent.

COST SUBVENCIONABLE I AJUDA

 • L’ajuda per a cada projecte serà del 70% sobre el total de costos subvencionables.
 • S’estableix un percentatge d’ajuda addicional acumulable a l’anterior del 5% per a projectes en municipis de repte demogràfic.

El pressupost de la convocatòria és 30.000.000,00€

Requisits

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES

Les actuacions subvencionables i els requisits que han de cumplir cada una d’elles són els següents;

 • Tipologia 1 (T1). Nova central de generació i nova xarxa de distribució. Noves instal·lacions que han d’incloure necessàriament una o diverses centrals xarxes de generació de calor i/o fred que utilitzin exclusivament fonts d’energia renovable i una o diverses xarxes de distribució amb connexions d’intercanvi energètic als centres de consum.
 • Tipologia 2 (T2). Ampliació o substitució de central de generació existent Ampliació o substitució d’una central de generació existent que aporti calor i/o fred a una xarxa de distribució existent.
 • Tipologia 3 (T3). Ampliació de xarxa de distribució i connexions existents Ampliació d’una xarxa de distribució existent que aporti calor i/o fred amb les seves connexions per a arribar a nous centres de consum.

A l’efecte de la present convocatòria la potència nominal del projecte subvencionable ha de ser necessàriament major que 1MW.

REQUISITS

Qualsevol actuació subvencionable a fi de la present convocatòria ha de complir tots i cadascun dels requisits establerts a continuació.

 • Les instal·lacions seran constituïda per:
 • Una o diverses centrals de producció de calor i/o fred en forma de vapor, aigua calenta, aigua freda o fluids refrigerants.
 • Una o diverses xarxes de distribució que transporten la calor i/o fred produït fins almenys dos centres de consum amb les seves corresponents estacions d’intercanvi
 • Les instal·lacions utilitzaran exclusivament energia procedent de Fonts renovables (energia eòlica, energia solar (solar tèrmica i solar fotovoltaica) i energia geotèrmica, energia ambient, energia mareomotriu, energia de les ones i altres tipus d’energia oceànica, energia hidràulica i energia procedent de biomassa i gasos renovables).
 • Les instal·lacions compliran amb els requisits establerts en el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques dels Edificis (RITE), així com qualsevol altra normativa que els sigui aplicable.
 • Els ventiladors, compressors, bombes i altres equips utilitzats compliran amb els requisits de classe superior de l’etiqueta energètica garantint que representen la millor tecnologia disponible.
 • Les instal·lacions comptaran amb un sistema de monitoratge de l’energia generada per la instal·lació objecte de subvenció amb les següents funcionalitats mínimes:
 • Mostrarà l’energia produïda per la instal·lació renovable.
 • Mostrarà emissions de CO2 evitades i estalvi econòmic generat.
 • Incorporarà una pantalla en lloc visible que mostri les anteriors dades de forma actualitzada, els quals també podran ser accessibles a través de dispositiu mòbil o aplicació Web.
 • Requisits específics per a projectes que utilitzin biomassa i geotèrmica.

Documentació

Bases

Més informació

Programa d’incentius