Next Generation UE: Subvenció pel foment de sistemes de vehicle compartit (car sharing)

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per a la execució d’aquests programes d’incentius: Programa d’incentius 1: implantació de sistemes de vehicle compartit que operin en un únic municipi de les Illes Balears. Programa d’incentius 2: implantació de sistemes de vehicle compartit que interoperin en més d’un municipi de les Illes Balears. Programa d’incentius 3: redacció dels plecs de condicions.

Fecha d'inici

14/11/2022

Fecha de finalització

30/06/2023

Beneficiaris

 • Les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Direcció General d’energia i canvi climàtic (Conselleria de Transició Energètica, sectors productius i memoria democrática)

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Segons la tipologia de vehicle i tipus d’entitat (Màxim 400.000 per sol·licitud). El pressupost de la convocatòria és de 4.000.000,00€.

Requisits

Els vehicles susceptibles d’ajuts han de ser vehicles elèctrics purs (BEV), vehicles elèctrics de cèl·lules de combustible (FCV) o vehicles elèctrics híbrids de cèl·lules de combustible (FCHV). Han de figurar en la Base de vehicles de l’IDAE (http://coches.idae.es/base-datos/vehiculos-elegibles-programa-MOVES) i pertànyer a alguna d’aquestes categories:

 • Turismes M1: vehicles de motor amb almenys quatre rodes, dissenyats i fabricats per al transport de passatgers, que tenguin, a més del seient del conductor, un màxim de vuit places.
 • Furgonetes o camions lleugers N1: vehicles de motor concebuts i fabricats principalment per al transport de mercaderies, i la massa màxima en càrrega tècnicament admissible (MMTA) dels quals no superi les 3,5 tones.
 • Quadricicles lleugers L6e: quadricicles lleugers en què la massa en buit sigui inferior o igual a 350 kg, la massa de les bateries no inclosa; la velocitat màxima per construcció sigui inferior o igual a 45 km/h, i la potència màxima, inferior o igual a 4 kW.
 • Quadricicles pesants L7e: vehicles de quatre rodes, amb una massa en ordre de marxa (el pes de les bateries no inclòs) inferior o igual a 450 kg en el cas de transport de passatgers i 600 kg en el cas de transport de mercaderies, i que no puguin classificar-se com a quadricicles lleugers.
 • Motocicletes L3e, L4e i L5e: vehicles amb dues rodes, o amb tres rodes simètriques o asimètriques respecte a l’eix mitjà longitudinal del vehicle, de més de 50 cm3 o amb una velocitat superior als 50 km/h i el pes brut vehicular dels quals no excedeixi una tona.
 • Bicicletes elèctriques.
 • Patinets elèctrics.

Documentació

Bases