Next Generation UE: Subvenció per a donar suport als projectes d’inversió en infraestructures escèniques i musicals de les Illes Balears.

Sinopsi de l’ajut

Aquesta convocatòria té per objecte finançar projectes d’inversió per a la modernització i la gestió sostenible de les infraestructures de les arts escèniques i musicals de les Illes Balears. Les ajudes per a infraestructures s’han de circumscriure a teatres; auditoris; envelats de circ; sales de música en directe; sales d’assaig; espais escènics i musicals de companyies de teatre, dansa, música i circ, i altres de multidisciplinaris. Són subvencionables les actuacions següents:

Fecha d'inici

21/01/2023

Fecha de finalització

28/02/2023

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris de les subvencions les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, amb ànim de lucre o sense, que siguin titulars d’un espai escènic o musical de les Illes Balears o que en siguin els gestors titulars, per delegació de la propietat.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB)

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import màxim de l’ajuda que pot percebre cada projecte beneficiari és del 80 % de la inversió total feta. L’import màxim de l’ajuda que pot percebre un mateix beneficiari és de 170.000,00 €.

Requisits

Els beneficiaris de les subvencions han de complir els requisits següents:

  • Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i les obligacions tributàries amb l’Estat i amb la Comunitat Autònoma abans de la proposta de resolució.
  • Estar establertes en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu i, en el moment de sol·licitar l’ajuda, tenir un establiment operatiu permanent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, o acreditar que el 50 % dels contractes laborals o serveis contractats s’han fet en el darrer any a les Illes Balears.
  • Estar d’alta, si escau, en un epígraf de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) vinculat a les arts escèniques i/o la música.
  • Ser titulars o gestionar una infraestructura escènica o musical ubicada en el territori de les Illes Balears.
  • Complir els principis de l’article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes. Cada persona interessada només pot presentar una sol·licitud per infraestructura.

El termini d’execució de les actuacions és de l’1 de gener de 2023 al 30 de novembre del 2023. Les factures han de ser emeses i pagades en aquest període.

Documentació

Convocatòria