Next Generation UE: Subvencions a entitats públiques titulars d’infraestructures per a millorar i optimitzar instal·lacions i espais esportius que fomentin el turisme esportiu sostenible, al marc del PRTR

Sinopsi de l’ajut

Subvenció destinada a la inversió per promoure la reforma sostenible i inclusiva d’instal·lacions i espais esportius en què es puguin desenvolupar projectes relacionats amb el sector del turisme esportiu, amb la finalitat de modernitzar la indústria turística associada a l’esport, i el termini d’execució del qual es trobi entre el 1 de febrer de 2020 i el 30 de setembre de 2025.

Fecha d'inici

12/07/2023

Fecha de finalització

11/08/2023

Beneficiaris

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria aquelles administracions públiques territorials i aquells organismes públics i entitats de dret públic dependents d’aquestes administracions públiques, que siguin titulars d’instal·lacions i/o espais esportius en què es puguin desenvolupar activitats de turisme esportiu sostenible. S’entendrà com a turisme esportiu aquell que impliqui el desplaçament i/o allotjament de persones per presenciar i/o participar en algun esdeveniment de caràcter esportiu o per practicar activitat fisicoesportiva en tots els seus àmbits d’actuació.

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Presidencia del Consejo Superior de Deportes.

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Es podrà finançar fins al 100% del cost total dels projectes subvencionats. En cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació. Màxim 600.000 €. Pressupost 36.185.000 € .

Requisits

Els potencials beneficiaris hauran de presentar una única sol·licitud. Cada sol·licitud podrà contenir un o dos projectes, per als quals se sol·liciti finançament. Despeses elegibles:

  • Adequació i millores d’espais i instal·lacions esportives.
  • Adequació i millora d’accessos i aparcaments.
  • Adequació de vestuaris i altres espais complementaris de suport a l’activitat esportiva, com ara gimnasos, sales de readaptació i infermeria, així com residències i sales destinades a la formació.
  • Millores en l’eficiència energètica.
  • Adequació, adaptació i millores de les instal·lacions, sempre que el resultat impliqui una millora en la consecució dels objectius de transició ecològica, digitalització, igualtat i inclusió, accessibilitat i/o seguretat a les instal·lacions.
  • Actuacions que desenvolupin i/o millorin la digitalització de l’activitat turística i esportiva en tots els seus àmbits de desenvolupament.
  • Elaboració del disseny i/o projecte d’inversió de les actuacions recollides en aquest apartat.

Termini d’execució: 1 de febrer de 2020 – el 30 de setembre de 2025.