next-generation-eu-2020.2

Next Generation UE: Subvencions per a la realització d’instal·lacions d’autoconsum amb fonts d’energia renovable, amb o sense emmagatzematge, en el sector serveis i altres sectors productius

Sinopsi de l’ajut

Convocatòria de subvencions per a l’execució dels programes d’incentius 1, 2, i 3 establerts en el Reial decret 477/2021 lligats a l’autoconsum i l’emmagatzematge amb fonts d’energia renovable en el marc del PRTR: P.I 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector serveis, amb o sense emmagatzematge. P.I 2: Realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en altres sectors productius de l’economia, amb o sense emmagatzematge. És actuació subvencionable la inversió en instal·lacions de generació d’energia elèctrica amb fonts renovables destinades a autoconsum en establiments o instal·lacions en sectors productius no prevists en el programa d’incentius 1, així com l’emmagatzematge associat a aquestes actuacions. P.I 3: Incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector serveis i altres sectors productius. Es consideren subvencionables les actuacions dins els P.I anteriors, les instal·lacions aïllades no regulades en el RD 244/2019, de 5 d’abril.

Fecha d'inici

20/09/2021

Fecha de finalització

31/12/2023

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les entitats que s’estableixen a continuació en funció dels tipus d’actuacions definides en l’apartat tercer d’aquesta convocatòria i sempre que duguin a terme les actuacions dins l’àmbit territorial de les Illes Balears:

  • Persones jurídiques i agrupacions d’empreses o de persones físiques, amb o sense personalitat jurídica, que duguin a terme una activitat econòmica per la qual s’ofereixin béns o serveis en el mercat.
  • Les comunitats d’energies renovables i comunitats ciutadanes d’energia.

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí) – 07011 Palma.

Tel. 971177706 info@energia.caib.es

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

  • La subvenció màxima a percebre es correspondrà amb els 5 primers MW de potència de la instal·lació. Consulteu els detalls a l’annex III del Reial decret 477/2021, de 29 de juny.
  • L’import econòmic màxim daquesta convocatòria és de 5.621.482,71 euros, distribuït per als exercicis 2022, 2023, 2024 i 2025.

Requisits

  • Els beneficiaris del programa d’incentius 1 han de desenvolupar la seva activitat dins d’una Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (en endavant, CNAE) inclosa en un dels grups següents: G, H, I, J, K, L M, N, O, P, Q, R o S.
  • Els beneficiaris del programa d’incentius 2 han de desenvolupar la seva activitat dins un codi CNAE corresponent al grup A01, excepte el 017, o dins d’un CNAE corresponent als grups B, C, D, E o F.
  • Els beneficiaris del programa d’incentius 3 han d’exercir la seva activitat dins d’un CNAE corresponent a un dels grups establerts en els paràgrafs anteriors.
  • Atès el caràcter incentivador dels ajuts, només s’admetran les actuacions que els beneficiaris hagin iniciat amb posterioritat al registre de la sol·licitud de l’ajut. Els ajuts a percebre pels beneficiaris estan subjectes als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014

Més informació

Convocatòria

RD 477/2021