Next Generation UE: Subvencions per a l’adquisició de vehicles zero emissions destinats al servei col·lectiu de llançadora i la dotació d’infraestructura de recàrrega dins el PITEIB

Sinopsi de l’ajut

Adquisició vehicles zero emissions destinats al servei col·lectiu de llançadora que tenen com a objectiu principal persuadir al conductor d’entrar amb el seu vehicle privat a zones amb gran valor ambiental o a nuclis de població, fomentar l’ús del transport públic, evitar aglomeracions de trànsit en l’entrada a dels municipis, pacificar el trànsit, contribuir a millorar la qualitat de l’aire i la reducció de les emissions de CO2. Els programes d’incentius subvencionables són els següents: -Programa d’incentius 1: adquisició de vehicles zero emissions destinats al servei col·lectiu llançadora. -Programa d’incentius 2: implantació d’infraestructura de recàrrega destinada als vehicles llançadora.

Fecha d'inici

28/03/2023

Fecha de finalització

29/06/2023

Beneficiaris

  • Les persones jurídiques sotmeses a dret privat que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics amb seu al territori de les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears – Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Segons el programa d’incentius i actuacions realitzades. Per organismes sense activitat econòmica fins el 100% Fins a 800.000€ per sol·licitud (pressupost 5.000.000 €).

 

Requisits

Requisits de les actuacions subvencionables (numeració no exhaustiva):

  • Programa incentius 1: adquisició de vehicles tipus M1, M2 i M3 zero emissions destinats de forma exclusiva al servei col·lectiu llançadora i que tenguin una ocupació mínima de 8 persones inclòs el conductor.
  • Programa incentius 2: implantació d’infraestructura de recàrrega per a vehicle elèctric o d’hidrogen renovable destinat a la càrrega de vehicles destinats al servei de llançadora.
  • Àmbit territorial de les Illes Balears. Són subvencionables les actuacions que es realitzin dins les Illes Balears.
  • Les actuacions s’han de fer dins el període següent des del dia de la presentació de la sol·licitud fins al termini que fixi la resolució d’atorgament, que com a màxim serà de devuit mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió o com a màxim la data establerta en la resolució de concessió, que no podrà ser posterior al 30 de juny de 2025.
  • S’ha de garantir el respecte al principi de DNSH i l’etiquetatge climàtic, conforme amb el que preveuen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR); el Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i la seva normativa de desenvolupament; així com amb el requerit en la Decisió d’Execució del Consell relativa a l’aprovació de l’avaluació del Pla de Recuperació i Resiliència d’Espanya.

Documentació

Resolució

Més informació

Informació addicional