Next Generation UE: Subvencions per al foment d’actuacions combinades d’energies renovables i eficiència energètica en edificis i llars vulnerables

Sinopsi de l’ajut

Els programes d’incentius subvencionables són els següents: – Programa d’incentius 1 realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric amb o sense emmagatzematge i actuacions en eficiència energètic en edificis vulnerables: inversions en noves instal·lacions de producció d’energia elèctrica per a autoconsum mitjançant tecnologia fotovoltaica i/o microeòlica. actuacions en eficiència energètica que millorin l’envolupant tèrmica, ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària, i/o en instal·lacions d’enllumenat i renovació aparells electrodomèstics. Les actuacions en electrodomèstics i enllumenat s’han de fer conjuntament amb una actuació d’instal·lació de generació renovable o de millora de l’envolupant tèrmica. – Programa d’incentius 2: realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric amb o sense emmagatzematge i actuacions en eficiència energètic en llars vulnerables. – Programa d’incentius 3: realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric amb o sense emmagatzematge a través de xarxa i/o actuacions en xarxes de districte fred/calor destinades al subministrament d’edificis o llars vulnerables.

Fecha d'inici

23/01/2023

Fecha de finalització

30/06/2023

Beneficiaris

Les persones físiques residents a les Illes Balears, propietàries o posseïdores d’una llar o habitatge vulnerable. Els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials, les societats mercantils públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable. Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable.
Les entitats sense ànim de lucre dins l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears que facin les actuacions en una llar, edifici o habitatge vulnerable.

L’Administració local pot accedir a la condició de beneficiaris dels ajuts com a representants d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades i de propietaris d’edificis o llars que, fins i tot i mancant de personalitat jurídica, puguin dur a terme l’execució de les corresponents actuacions d’aquesta convocatòria.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears – Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals; Oficina de Fons Europeus T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import econòmic és de 10.000.000 euros finançats amb els fons PRTR repartit per les anualitats següent:
Any 2022: 0,00 €
Any 2023: 2.000.000,00 €
Any 2024: 6.000.000,00 €
Any 2025: 2.000.000,00 €

Requisits

Condicions i requisits sobre la vulnerabilitat:
a) Es considera família en situació de vulnerabilitat si es compleix una de les condicions següents: – Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial: beneficiàries de la renda social garantida, de l’ingrés mínim vital, de les rendes mínims d’inserció, o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés. – Les famílies beneficiàries de prestacions econòmiques d’urgència social i/o de suport familiar i suport a la inserció dels serveis socials municipals i/o insulars i de les pensions no contributives de la Seguretat Social.
b) Es considera edifici vulnerable l’edifici d’habitatges plurifamiliar que està ocupat en el moment de la sol·licitud de l’ajut per al menys un 30 % amb famílies en situació de vulnerabilitat o beneficiàries del Bo Social Elèctric. c) Es considera llar o habitatge vulnerable l’habitatge en el qual resideix una família en situació de vulnerabilitat en el moment de la sol·licitud de l’ajut. S’ha de garantir per part del beneficiari que les famílies en situació de vulnerabilitat en el moment de la sol·licitud de l’ajut resideixin a l’habitatge, puguin ocupar l’habitatge durant un període mínim de cinc anys des de la data de pagament de la subvenció o de la justificació de l’ajut en cas de pagament anticipat.

Requisits de les actuacions subvencionables:
Àmbit territorial de les Illes Balears. S’han de fer des del 16 de juny 2022 fins a 18 mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió i com a màxim el 30 de juny de 2025. L’edifici/llar vulnerable ha de ser existent i construït amb anterioritat a 2007. S’ha d’aconseguir que la qualificació energètica total de l’edifici en almenys una lletra mesurada en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2/m any), pel que fa a la qualificació energètica inicial de l’edifici. S’ha d’aconseguir una reducció del consum d’energia primària no renovable del 30 % respecte a la situació de partida.