Next Generation UE: Subvencions per al foment d’eficiència energètica i/o instal·lacions de generació elèctrica renovable per entitats locals i empreses de subministrament i tractament de l’aigua

Sinopsi de l’ajut

Els programes d’incentius subvencionables són els següents: PI 1: Realització d’instal·lacions d’autoconsum elèctric, amb fonts d’energia renovable que donin servei a infraestructures o instal·lacions relacionades amb el cicle de l’aigua. PI 2: Sistema de bateries d’emmagatzematge d’ió liti per autoconsum que donin servei a infraestructures o instal·lacions relacionades amb el cicle de l’aigua. PI 3: Centrals hidroelèctriques connectades a la xarxa de distribució i/o transport de fins a 5 MW de potència instal·lada, que aportin una capacitat d’emmagatzematge d’energia per bombeig. PI 4: Realització d’actuacions d’eficiència energètica associades a infraestructures o instal·lacions associades amb el cicle de l’aigua que aconsegueixin i justifiquin una reducció del consum d’energia final del 30% respecte a la situació inicial.

Fecha d'inici

07/11/2022

Fecha de finalització

30/06/2023

Beneficiaris

Entitats locals encarregades de gestionar les seves instal·lacions e infraestructures relacionades amb el cicle de l’aigua, així com les empreses públiques o privades que duguin a terme activitats relacionades amb el cicle d’aigua, en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Concretament que duguin a terme actuacions de:

  • Abastament d’aigua per al consum humà, ja sigui captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització, canalització i/o subministrament.
  • Clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, depuració, reutilització eliminació i /o abocament d’aigües residuals.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan gestor

Govern de les Illes Balears – Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

L’import econòmic és de 10.000.000 euros finançats amb els fons PRTR repartit per les anualitats següent:

  • Any 2022: 0,00 €
  • Any 2023: 2.000.000,00 €
  • Any 2024: 6.000.000,00 €
  • Any 2025: 2.000.000,00 €

Requisits

Requisits de les actuacions subvencionables:

Àmbit territorial de les Illes Balears. L’adquisició dels vehicles no està limitada a què s’hagi de fer en punts de venda ubicats en la comunitat autònoma de les Illes Balears S’han de fer dins el període següent:

  • Per a beneficiaris sense activitat: des del 16 de juny 2022 fins a 18 mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió i com a màxim el 30 de juny de 2025.
  • Per a beneficiaris amb activitat: des del dia de la presentació de la sol·licitud fins a 18 mesos comptadors des de la data de la notificació de la resolució de concessió i com a màxim el 30 de juny de 2025.
  • Les actuacions preparatòries s’han d’haver realitzat amb data posterior al 16 de juny de 2022.

Documentació

Documentació

Més informació

Convocatòria