Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació

Sinopsi de l’ajut

Les mesures incorporades en aquesta norma tenen per objecte efectuar els ajustos necessaris per a mantenir les mesures de suport que s’havien establert en el Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i que es continuen considerant imprescindibles de cara a la recuperació del teixit productiu.

Beneficiaris

Treballadors autònoms afectats per una suspensió temporal de tota l’activitat a conseqüència de resolució de l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació del virus COVID-19. 

Empreses amb expedients de regulació temporal d’ocupació oberts o vulguin presentar nous ERTO. 

Àmbit Territorial

Estatals

Òrgan gestor

Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Per a cadascuna de les mesures, segons el que s’estableix en el Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l’ocupació.

 • Prestació extraordinària per cessament d’activitat, en favor d’aquells autònoms que es vegin obligats a suspendre totalment les seves activitats en virtut de la resolució que pugui adoptar-se sobre aquest tema.
 • Possibilitat d’accedir a una prestació extraordinària de cessament d’activitat a aquells treballadors autònoms que no sent afectats pel tancament de la seva activitat veuen reduït els seus ingressos i no tenen accés a la prestació de cessament d’activitat.
 • Prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte propi.
 • Pròrroga de tots els ERTO basats en una causa de força major relacionada amb la COVID-19, fins al 31 de maig de 2021.
 • Possibilitat de presentar nous ERTO per limitacions o impediments, en idèntics termes als fixats per l’article 2 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, i conforme a les causes descrites en aquest.
 • Prestació extraordinària de cessament d’activitat per als treballadors de temporada que desenvolupin la seva activitat almenys durant tres mesos en la primera meitat de l’any.

Requisits

Pels treballadors autònoms: 

 • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o, en el seu cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar, abans de l’1 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.

Pels treballadors de temporada: 

 • Haver estat d’alta i cotitzat en el Règim Especial de Treballadors Autònoms o en el Règim Especial de Treballadors de la Mar com a treballador per compte propi durant un mínim de quatre mesos i un màxim de sis mesos de cadascun dels anys 2018 i 2019, sempre que aquest marc temporal abasti un mínim de dos mesos en la primera meitat de l’any.
 • No haver estat en alta o assimilat a l’alta com a treballador per compte d’altri en el règim de Seguretat Social corresponent més de 60 dies durant el primer semestre de l’any 2021.
 • No obtenir durant la primera meitat de l’any 2021 uns ingressos nets computables fiscalment que superin els 6.650 euros.
 • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social.