Segona convocatòria d’ajuts extraordinaris i a fons perdut, per a les empreses que desenvolupen l’activitat econòmica en el municipi de SANT LLORENÇ DES CARDASSAR, per pal·liar els efectes de la covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques que desenvolupen la seva activitat econòmica al municipi de Sant Llorenç des Cardassar de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat mínima a un 40%. La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge que han sofert aquestes entitats per les conseqüències de la pandèmia.

Beneficiaris

Persones físiques o jurídiques, agrupacions de persones físiques i jurídiques privades i comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat, titulars d’una empresa que desenvolupa la seva activitat econòmica al municipi de Sant Llorenç des Cardassar de menys de 20 treballadors de mitja anual computant els diferents centres de treball i amb una facturació a 2019 inferior a un milió d’euros, sempre que aquesta facturació hagi minvat durant el 2020 en una quantitat superior a un 40%

Àmbit Territorial

Sant Llorenç des Cardassar

Òrgan gestor

Fundació Mallorca Turisme

Plaça de l’Hospital, 4 Edifici de la Misericòrdia. 07012 Palma

Tel. +34971 219 648 info@fundaciomallorcaturisme.ne

Quantia

L’ajuda serà de 2.000,00 € per centre de treball o establiment aplicable a tot el teixit productiu empresarial del municipi de Sant Llorenç des Cardassar, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim: 4.000,00 €)

Requisits

Només podran accedir aquelles empreses que no hagin estat beneficiaries d’una convocatòria d’ajuts econòmics per un altre municipi.

  • Tenir el domicili social o fiscal, o tenir l’empresa el local comercial al municipi de Sant Llorenç des Cardassar.
  • Estar al corrent d’obligacions tributàries, amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb la Seguretat Social, amb l’Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar, amb el Consell Insular de Mallorca i amb la Fundació Mallorca Turisme.
  • Constar d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
  • Si és un professional lliberal amb col·legiació obligatòria: estar d’alta en el col·legi professional corresponent com exercent.
  • Si és un professional artístic, artesà: si no està d’alta en el cens d’activitats econòmiques pot estar afiliat a una cooperativa. S’acceptarà l’afiliació a una cooperativa de venedors ambulants, que s’acreditarà amb el certificat expedit per la cooperativa a la qual està afiliat l’interessat, on ha de constar d’alta des del mes de març de 2020, moment en què es dicta el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada per la covid-19 (BOE núm. 67, de 14 de març).
  • No poden haver estat sancionats per incompliment de la normativa en matèria de contenció de la covid-19.
  • S’exigeix no haver acomiadat treballadors afectats pels expedients de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).
  • No poden tenir la condició de beneficiàries les persones o entitats en les quals s’esdevingui alguna de les circumstàncies que preveu l’article 8.2, 8.3 o 8.4 de l’Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca i l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • En cas de s’ha d’indicar en la sol·licitud elscomunitats de béns o agrupacions de persones físiques o jurídiques sense personalitat jurídica, membres o comuners, quota de participació, els compromisos d’execució assumits per cada membre, el qual té la condició de beneficiari, anomenar un representant i adjuntar el contracte de constitució. L’agrupació no es pot dissoldre fins que hagi transcorregut el termini de prescripció previst en els articles 39 i 65 de la Llei general de subvencions. – Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir alguna de les activitats incloses en els epígrafs de l’impost d’activitats econòmiques (IAE), qualsevol epígraf

Documentació

Punt 8 de de la convocatòria

Més informació

Sant Llorenç des Cardassar