Ajuts per a restaurants, bars i cafeteries

Segona convocatòria d’ajuts per pal·liar els efectes de la COVID-19 al sector de la restauració.

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és concedir ajudes directes a persones físiques i jurídiques amb establiments de restauració oberts a Mallorca, que s’han vist afectats per les noves mesures de salut pública per contenir la covid-19, adoptades per Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix el nivell 4 d’alerta sanitària a Mallorca (BOIB núm. 209, de 15 de desembre), i per l’Acord del Consell de Govern d’11 de gener de 2021, pel qual s’estableixen els nivells d’alerta sanitària per illes que han de vigir a la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb l’Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 27 de novembre de 2020, i es disposen mesures excepcionals aplicables a l’illa de Mallorca (BOIB núm. 5, de 12 de gener). La finalitat de la convocatòria és pal·liar el greuge sofert per les persones titulars d’establiments de restauració

Beneficiaris

Les persones físiques i jurídiques privades, les agrupacions de persones físiques o jurídiques privades i les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que siguin titulars d’un negoci de restauració obert fins al dia de l’Acord del Consell de Govern, de 14 de desembre de 2020, pel qual es declara el pas a nivell d’alerta 4, per contenir el brot epidèmic de la pandèmia causada per la covid-19 a Mallorca, o en cas de no estar obert, tinguin vigent un expedient de regulació temporal de l’ocupació (ERTO).

 

Epígrafs inclosos:

  • E671 Serveis en restaurants.
  • E672 Serveis en cafeteries.
  • E673 Serveis en cafès i bars amb i sense menjar.
  • E676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.
  • E677 Serveis prestats per establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora de dits establiments.

Àmbit Territorial

Consell

Òrgan gestor

FUNDACIÓ MALLORCA TURISME. Plaça de l’Hospital, 4 (2a planta) 07012 Palma. 

Tel.: 971 21 96 48

Quantia

L’ajuda és de 1.500 € per centre de treball o establiment, amb un màxim de dos establiments per persona beneficiària (màxim 3.000 €).

Requisits

Ser titulars de petites empreses del sector de la restauració, amb establiment de restauració obert a Mallorca, amb seu social a Mallorca, i han de tenir contractats un màxim de 20 treballadors de mitja anual per cada establiment de restauració. En cas de tenir el mateix beneficiari més d’un centre de treball o establiment de restauració pot demanar una ajuda per un màxim de 2 centres de treball.

Les persones beneficiàries d’aquests ajuts han d’exercir, fins al dia en què s’adopta l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020 pel qual es declara el pas al nivell 4 d’alerta sanitària (BOIB núm. 209, de 15 de desembre),

Documentació

  1. Persones físiques: còpia del DNI o NIE, per les dues cares. Si és una persona jurídica: CIF. Ambdós supòsits s’han de poder llegir correctament. (format PDF)
  2. Certificat tributari de situació censal a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, on consti d’alta el centre de treball o establiment pel qual es demana l’ajut, del mes de desembre de 2020 o posterior i a nom de la persona o entitat que demana l’ajuda
  3. Fotografia actual de la façana de l’establiment on es vegi el nom comercial, si hi fos i en té, i una fotografia de l’interior de l’establiment. (en format jpg).
  4. Si es tracta d’una Comunitat de béns o Entitat sense personalitat jurídica, contracte subscrit entre els membres i designació del representant.
  5. Certificat expedit per l’entitat bancària de titularitat bancària. No s’admeten altres documents per acreditar la titularitat de compte bancari com poden ser un rebut, un document elaborat per l’interessat, etc

Sol·licitud

Tota la tramitació es farà en línia. No és necessari imprimir cap document de la convocatòria.

https://fundaciomallorcaturisme.sedelectronica.es/info.0