Subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual

Sinopsi de l’ajut

L’objectiu primordial és el d’aconseguir un increment en l’ús de lallengua catalana dins l’àmbit econòmic. S’atorgaran subvencions per a l’elaboració d’impresos, rètols, etiquetes, bosses, paper d’embolicar, cartes de restaurant, etc. que siguin d’ús habitual i que estiguin només en llengua catalana. En el cas de l’edició d’impresos adreçats a un públic molt heterogeni es podrà utilitzar la versió catalana acompanyada d’altres llengües, amb la condició que el text en català estigui en primer lloc.

Beneficiaris

Persones físiques i jurídiques del terme municipal de Pollença.

Àmbit Territorial

Pollença

Òrgan gestor

Ajuntament de Pollença

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

Depèn de l’acció subvencionable. El pressupost de la convocatòria són 5.000 €.

Requisits

  • Tots els elements objecte de subvenció hauran de ser revisats pel Servei Lingüístic de l’Ajuntament de Pollença per tal d’assegurar-ne la correcció ortogràfica i la subjecció a les normes que aquí s’estableixen.
  • Per obtenir aquest ajut econòmic s’haurà de lliurar la factura corresponent: després que l’empresa l’hagi pagada i un exemplar d’allò que hagi estat objecte de subvenció, llevat que la subvenció sigui per a retolació, cas en què s’haurà de lliurar una fotografia del lloc on s’ha instal·lat el rètol; en el cas que es col·loqui un rètol en català en substitució d’un anterior en una altra llengua, es presentarà, a més, una fotografia del rètol que es retira.
  • En general la subvenció consistirà en un 50% del total de la factura; els criteris poden canviar segons quin sigui l’objecte de la subvenció, tal com es pot comprovar a diferents apartats d’aquest article.
  • Es recomanarà que el material que s’empri per a l’elaboració dels diferents productes objecte de subvenció sigui respectuós amb el medi ambient i, si pot ser, que sigui reciclat.
  • No es podrà rebre la subvenció si ja s’ha atorgat anteriorment per a la normalització del mateix producte.
  • En el cas que no es pugui concedir una subvenció a totes les persones que la sol·licitin es donarà prioritat a aquelles que encara no n’hagin rebut cap. Les peticions s’atendran per estricte ordre d’entrada al Registre de l’Ajuntament.

Documentació

Documentació

Més informació

Sol·licitud