Next Generation UE: Subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals.

Sinopsi de l’ajut

Les subvencions es destinaran a finançar projectes de modernització i digitalització en l’àmbit de les administracions de les entitats locals que s’emmarquin en alguna de les línies estratègiques de l’estratègia digital 2025, el Pla de Digitalització de les administracions públiques 2021-2025 i altres accions de modernització dirigides al sector públic.

Beneficiaris

a) Els municipis amb una població compresa entre 20.000 i 50.000 habitants, a excepció dels municipis que siguin capitals de província, d’acord amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener del 2020.
b) Les diputacions provincials de règim comú i de règim foral, consells insulars i les comunitats autònomes uniprovincials, sent els destinataris de les actuacions que realitzin, en els termes de l’article 5, els
municipis amb població inferior a 20.000 habitants del seu àmbit territorial, segons amb les xifres de població resultants de la revisió del Padró municipal referides a l’1 de gener del 2020.

Àmbit Territorial

Govern de les Illes Balears

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

La inversió mínima és de 40.000 euros per a projecte. Bestreta del 50%. Import màxim: 1.823.472,14 euros per al Consell Insular; 144.141,07 euros, Alcúdia. Impost sobre el valor afegit o impost indirecte equivalent, podrà ser considerat subvencionable sempre que no pugui ser susceptible de recuperació o compensació total o parcial. Aquesta subvenció no constitueix un ajut d’Estat en els termes previstos als articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea. Els costos dels projectes coberts pels ajuts (PRTR.C11.I3) no poden percebre altres fons de la Unió Europea. Poden ser compatibles amb la percepció d’altres subvencions o ajudes procedents d’altres ens públics o privats, sempre que no es destinin a finançar els mateixos costos.

Requisits

El període d’execució del projecte es determinarà en la resolució de concessió i, en tot cas, estarà comprès entre l’1 de febrer del 2020 i el 31 d’agost del 2023. Les actuacions subvencionables tindran com a objectius de caràcter general:
a) Millora de l’accessibilitat dels serveis públics digitals als ciutadans i les empreses.
b) Reducció de la bretxa digital.
c) Millora de l’eficiència i l’eficàcia dels empleats públics.
d) Reutilització dels serveis i solucions digitals construïdes.
e) Utilització activa de les tecnologies emergents en el desplegament de nous serveis digitals.
Les línies estratègiques (LE) són les següents:
LE 1. Administració orientada al ciutadà.
Objectiu: millorar els serveis públics que es presten als ciutadans i les empreses.
Actuacions subvencionables: Desenvolupament d’apps per als serveis més utilitzats. Desenvolupament o adopció d’assistents virtuals per a l’atenció a la ciutadania i les empreses. Desenvolupament de plataformes per a la digitalització dels serveis públics que presten les entitats locals.
LE 2. Operacions intel·ligents.
Objectiu: millorar la qualitat, quantitat i eficiència dels serveis i processos de gestió i tramitació de les administracions públiques
Actuació subvencionable: Automatització de serveis.
LE 3. Govern de la dada.
Objectiu: democratitzar l’accés a les dades per part de ciutadans, empreses i empleats i empleades públics.
Actuació subvencionable: Plataforma de dades integrada.
LE 4. Infraestructures digitals.
Objectiu: dotar les administracions locals de les infraestructures tecnològiques necessàries per modernitzar-les.
Actuacions subvencionables: Cloud i Centres de procés de dades (CPD) sostenibles. Implantació de llocs de treball intel·ligents. Infraestructures físiques i punts d’accés digital.
LE 5. (Obligatòria) Interoperabilitat de serveis bàsics d’administració digital.
Objectiu: garantir la interoperabilitat d’un conjunt mínim de serveis bàsics d’administració digital
Actuacions subvencionables: Existència d’una aplicació de registre d’entrada i sortida plenament interoperable a través del Sistema d’Interconnexió de Registres. ii. Gestió de notificacions electròniques, i la seva adhesió a la Direcció Electrònica Habilitada única Gestió de facturació electrònica, a través de la seva adhesió al portal FACe de l’Administració General de l’Estat, o mitjançant un punt general d’accés de factures electròniques local o autonòmic. Integració de l’estat d’expedients oberts amb la Carpeta Ciutadana del sector públic estatal.