pexels-photo-356036

Subvencions per al foment d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica i microeòlica

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és aprovar i regular els ajuts per al foment de les instal·lacions d’energia solar fotovoltaica, per a les instal·lacions promogudes per petites i mitjanes empreses i associacions empresarials, per a l’exercici 2021.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts:

a) Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial, les instal•lacions o les actuacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució. Per tant, no s’inclouen com a beneficiàries les empreses del sector públic.

b) Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal•lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal•lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els habitatges o instal•lacions que s’ubiquin en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Àmbit Territorial

Govern

Òrgan gestor

CONSELLERIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA I SECTORS PRODUCTIUS

Polígon de Son Castelló Plaça de Son Castelló 1, 07009 Palma

971178900

Quantia

S’estableixen les quanties de subvenció següents:

a) Per a les sol•licituds presentades per les entitats de l’apartat 2.1.a) així com associacions empresarials, s’estableix una subvenció del 30 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal•lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50€/Wp per a instal•lacions fins a 10 kWp, 1,20 €/Wp per a instal•lacions entre 10 kWp i 25 kWp, i 1 €/Wp per a la resta.

En cas que l’empresa estigui adherida al programa Indústria Local Sostenible, impulsat per l’IDI, el percentatge de subvenció seràdel 50 %, amb els límits d’inversió indicats en el paràgraf anterior.

b) Per a les sol•licituds presentades per entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris, s’estableix una subvenció del 40 %sobre el valor de la inversió admissible de les instal•lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 €/Wp per a instal•lacions fins a 10 kWp, 1,20 €/Wp per a instal•lacions entre 10 kWp i 25 kWp, i 1 €/Wp per a la resta.

c) Per a les sol•licituds presentades per les entitats de l’apartat 2.1.a) així com associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre i comunitats de propietaris, s’estableix una subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal•lacions microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és de 5 €/W.

En cas que l’empresa estigui adherida al programa Indústria Local Sostenible, impulsat per l’IDI, el percentatge de subvenció serà del 50 %, amb els límits d’inversió indicats en el paràgraf anterior.

d) Per a les sol•licituds presentades per persones físiques, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal•lacions fotovoltaiques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,65 €/Wp.

e) Per a les sol•licituds presentades per persones físiques, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal•lacions microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és de 6 €/W.

Requisits

a) Les inversions en noves instal•lacions (inclou les noves ampliacions d’instal•lacions existents) d’energia solar fotovoltaica per autoconsum, amb una potència de pic per instal•lar de fins a 50 kWp. En el cas d’instal•lar una potència superior als 50 kWp,únicament se subvencionen els primers 50 kWp. En queden excloses les instal•lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució, excepte que s’utilitzi per complir el que estableix l’article 13.3 del Reial decret 1699/2011.

b) Les inversions en noves instal•lacions (inclou les noves ampliacions d’instal•lacions existents) d’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal•lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal•lar de finsa 10 kWp. En el cas d’instal•lar una potència superior als 10 kWp, únicament se subvencionen els primers 10 kWp.

c) Les inversions en noves instal•lacions microeòliques amb una potència de pic per instal•lar de fins a 10 kW. En el cas d’instal•lar una potència superior als 10 kW, únicament se subvencionen els primers 10 kW. Els molins han d’integrar-se en el paisatge.

d) Les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti, complementàries de les establertes en els apartats a), b) i c) anteriors, de capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys

Sol·licitud

La sol•licitud de subvenció s’ha de presentar de forma telemàtica a través de l’enllaç que s’ha de posar a disposició dels interessats a la web http://energia.caib.cat, que correspon a la pàgina web de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic; tot això, sens perjudici del que estableix l’article 14.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.