Subvencions per autònoms i empreses del municipi d’ESCORCA afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària del covid-19

Sinopsi de l’ajut

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que regiran la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a persones treballadores autònomes i empreses del municipi d’Escorca afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària del covid-19.

Beneficiaris

Poden ser beneficiaris/àries de les ajudes les persones físiques o jurídiques, que a més compleixin amb els requisits següents:
a) Estar formalment i legalment constituïdes i inscrites abans de 13/03/2020.

b) Que el domicili social i/o l’activitat principal de la persona sol·licitant estigui ubicada al terme municipal d’Escorca. En el cas que
la persona sol·licitant sigui treballador/a autònom/a o empresari/a no obligada a la possessió del títol habilitant (o antiga llicència
d’obertura) aquest requisit és que el domicili fiscal de la persona sol·licitant estigui ubicat al terme municipal d’Escorca.

c) Que tingui una facturació inferior a 1.000.000,00 d’euros en l’exercici 2020.

d) Que tenguin una reducció mínima d’una mitjana anual de l’activitat d’un 50% dels ingressos o facturació durant l’exercici 2020

respecte a l’exercici 2019. En el cas que l’autònom/a o microempresa no tengui activitat l’any 2019 i la seva activitat s’hagi iniciat
entre el dia 01/01/2020 i el 13/03/2020, haurà de complir el requisit de presentar una reducció mínima d’un 50% dels ingressos o
facturació de la mitjana dels trimestres posteriors a l’estat d’alarma de març de 2020 en els quals hagi exercit la seva activitat fins a
desembre de 2020 respecte al primer trimestre del mateix any.

e) Que no estiguin incurses en alguna de les causes de prohibició de ser beneficiàries de les subvencions establertes en els apartats 2 i
3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i les que estableix l’article 10 del text refós de la Llei
de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 25 de desembre.

f) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g) Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions amb l’Ajuntament d’Escorca, sense perjudici del que disposa l’article 7.8
de la convocatòria. Això no obstant, aquest requisit es podrà esmenar durant el període d’al·legacions a la resolució provisional de
l’ajuda mitjançant el pagament del deute i es comprovarà d’ofici per part d’aquest Ajuntament.

h) En compliment de l’article 11 de la Llei autonòmica 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, les administracions
públiques de les Illes Balears i els organismes i les entitats dependents d’aquestes denegaran l’atorgament de subvencions, beques o
qualsevol altre tipus d’ajuda pública a les empreses i entitats sol·licitants sancionades o condemnades en els últims tres anys per
haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, sancionades per resolució
administrativa ferma o condemnades per sentència judicial ferma.

 

Àmbit Territorial

Escorca

Òrgan gestor

Ajuntament d’Escorca

Pça Peregrins, 9 07315.

Telèfon: 971 517005.

Òrgan consultor

Òrgan consultiu per Entitats Locals

Oficina de Fons Europeus

T. 971 710 188 (Ext. 2226) ofemallorca@cambramallorca.com

Quantia

El crèdit total destinat a aquesta convocatòria ascendeix a un total de 15.775,44 euros que s’imputaran amb al pressupost general 2021.
Aquesta convocatòria està cofinançada pel Govern de les Illes Balears (2.887,72 €), el Consell Insular de Mallorca (2.887,72 €) i
l’Ajuntament d’Escorca (10.000 €).

 

La quantia a percebre, segons el tipus d’activitat serà de:
Hostatgeria 1.500 €
Agroturisme 1.200 €
Restaurant 1.000 €
Bar-Cafeteria 800 €
Vinya 750 €
Comerç 500 €
Quiosc 500 €
Taxi 500 €
Aparcament 500 €
Agricultor/Ramader 500 €

 

Si les sol·licituds vàlides que tindrien, teòricament, dret a rebre la subvenció superessin la suma total del crèdit consignat a l’aplicació
pressupostària dels ajuts, la comissió avaluadora formularà una proposta de resolució que inclogui el prorrateig proporcional entre totes elles
amb l’objectiu d’atendre el màxim de sol·licituds presentades.

Requisits

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica, i no se subvencionarà la mateixa situació encara que la presentin dos
beneficiaris/àries diferents.

Podran ser beneficiaris/àries dels ajuts, els autònoms o les empreses que l’any 2019 o 2020 hagin realitzat un canvi de titularitat, sempre
que la persona jurídica tengui com a soci o sòcia la persona física que realitzava l’activitat o viceversa, acreditant la situació per qualsevol
mitjà de prova admès en dret.

L’Ajuntament d’Escorca podrà comprovar, d’ofici mitjançant autorització expressa de la persona sol·licitant o mitjançant requeriment en
virtut de l’article 6 de la present convocatòria, l’acreditació de la situació de la persona sol·licitant d’estar al corrent amb les seues obligacions
davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) , l’Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB) i el Consell Insular de Mallorca. En el cas que, en realitzar la comprovació, existís un incompliment per part de la
persona sol·licitant davant qualsevol de les esmentades administracions, es podrà esmenar aquest requisit durant el període d’al·legacions a la
resolució provisional de l’ajut mitjançant el pagament del deute, aportant el certificat corresponent de trobar-se al corrent de pagament amb
l’administració que té l’incompliment, o haver obtingut la concessió del pagament fraccionat del deute.

Documentació

Per a poder participar en la convocatòria les persones sol·licitants hauran de presentar la documentació de caràcter obligatori:

 1. Annex 1: Sol·licitud de subvenció, completa, degudament emplenada i signada.
 2. Acreditació de la identitat de la persona sol·licitant:
 3. Acreditar la reducció mínima d’un 50 % en els ingressos o facturació de l’any 2020 respecte a l’any 2019
 4. Annex 2. Declaració responsable per a treballadors/es autònoms/es en règim d’estimació objectiva (mòduls), degudament
  emplenada i signada.
 5. En el cas que l’autònom/a o microempresa no tingui activitat l’any 2019 i la seva activitat s’hagi iniciat entre el dia 01/01/2020 i el
  13/03/2020, l’acreditació d’una reducció mínima d’un 50% dels ingressos o facturació de la mitjana dels trimestres posteriors a l’estat d’alarma
  de març de 2020 en què hagi exercit la seva activitat fins a desembre de 2020 respecte al primer trimestre del mateix any
 6. Certificat o altre document acreditatiu de les dades bancàries de la persona sol·licitant emès per l’entitat bancària. En l’esmentat document haurà d’aparèixer el NIF/DNI/NIE i el nom, cognoms i la raó social de la persona sol·licitant de l’ajuda.
 7. Certificat de situació censal d’activitats econòmiques a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària. El certificat ha d’estar actualitzat a data posterior al dia 01/01/2021. En el cas de que es donà de baixa durant 2020 per motiu de l’estat d’alarma, aportar també el mateix certificat corresponent a l’exercici fiscal 2020.
 8. Certificats d’estar al corrent d’obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària i la Seguretat Social.
 9. En el cas que sigui una persona jurídica o agrupació de persones físiques o jurídiques, com una comunitat de béns, una declaració fiscal trimestral o anual presentada davant l’administració pertinent, aportada en referència a l’any 2020 (declaracions IVA, IRPF o/i la que sigui procedent segons la seva situació).
 10. En el cas que hi hagi un canvi de titularitat durant l’exercici 2019 o 2020, acreditarà la situació per qualsevol mitjà de prova admès en dret. L’Ajuntament d’Escorca podrà requerir en qualsevol moment de la tramitació de la sol·licitud els documents que consideri necessaris per tal de garantir la correcta adjudicació de l’ajut dins els criteris d’avaluació establerts.

Sol·licitud

El termini per a la presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils, a comptar a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Els models normalitzats, així com les bases i la resta de documentació associada a l’expedient, està disponible a la pàgina web de
l’Ajuntament d’Escorca (www.ajescorca.net).

La simple presentació de la sol·licitud suposa l’acceptació de les bases que regeixen la convocatòria i el compromís de la persona
sol·licitant de complir amb les obligacions i deures que en deriven.

S’ha de presentar una sol·licitud per empresa i activitat econòmica afectada, independentment que es disposi d’un o més establiments o
locals per a l’exercici de les activitats.

Les sol·licituds s’han de formalitzar per escrit segons el model normalitzat de sol·licitud que s’adjunta com a annex I. Han d’anar adreçades
a la Batlia i acompanyades de la documentació indicada en l’article 6.