3 conv dones

Tercera convocatòria d’ajuts reemborsables amb un tram no reemborsable a projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderats per dones

Sinopsi de l’ajut

Els objectius específics d’aquests ajuts son: Reactivació econòmica del sector productiu liderat per dones. Impuls de projectes empresarials transformadors del model econòmic i social, que tinguin un impacte social. Impuls i posada en marxa de línies de negoci mes eficaces, eficients, sostenibles i justes. Fomentar l’emprenedoria social mitjançant el suport a noves empreses o noves línies de negoci des de la seva etapa inicial. Diversificar el model econòmic més enllà dels sectors més masculinitzats. Que aquests projectes liderats per dones tinguin accés a un finançament impossible d’aconseguir per altres vies. Corregir les diferències de gènere en l’emprenedoria. Disminuir l’impacte de la crisi derivada de la pandèmia en el sector de la dona emprenedora amb una idea de negoci o amb unnegoci acabat d’iniciar dins la mateixa anualitat.

Beneficiaris

Poden presentar-se a aquesta línia:

 • La dona treballadora autònoma donada d’alta o que es donarà d’alta en el termini de tres mesos des de la publicació de la concessió (com a treballadora autònoma al Règim Especial de Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA)).
 • Les organitzacions empresarials constituïdes o que es constituiran en el termini de tres mesos des de l’enregistrament de la sol·licitud, amb qualsevol forma jurídica, fundades o liderades per dones. Si l’organització empresarial té plantilla aquesta ha d’estar formada mínim en un 60% per dones.

Àmbit Territorial

Consell de Mallorca

Òrgan gestor

Consell de Mallorca, departament de presidència

Palau Reial 1, Palma

971173500 – https://www.conselldemallorca.cat

Òrgan consultor

Consell de Mallorca, departament de presidència

Palau Reial 1, Palma

971173500 – https://www.conselldemallorca.cat

Quantia

A les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es destina la quantitat total màxima de 1.666.666,00 € amb la distribució següent:
– Tram reemborsable: 1.000.000,00 €
– Tram no reemborsable: 666.666,00 €

Requisits

Que compleixin els requisits següents:

 • L’organització empresarial ha d’estar constituïda al moment d’enregistrar la sol·licitud. S’admetrà la modificació (de persona física a persona jurídica i viceversa) únicament en el cas de que ho sol·liciti i acrediti mitjançant la documentació necessària en el termini de 3 mesos a comptar des de l’enregistrament de la sol·licitud, i en qualsevol cas, abans de la resolució de concessió.
 • Que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, obrint un nou establiment o
  traspàs de negoci d’una empresa ja existent, sempre que el traspàs s’hagi realitzat
  a partir de l’ 1 de gener de 2023.
 • Amb seu social a l’illa de Mallorca.
 • Estar al corrent de pagament de les seves obligacions tributàries amb l’AEAT, el Consell de Mallorca, així com de les obligacions amb la TGSS.
 • Acreditació de no incórrer en les prohibicions establerts en l’article 8 de l’Ordenança general de subvencions del Consell de Mallorca.
 • Les entitats que no hagin rebut, sumant la totalitat de les ajudes atorgades en Espanya, en concepte de minimis, en els tres darrers exercicis fiscals (2020, 2021 i 2022), un import superior a 200.000,00 € (art. 3.1 i 3.2 del Reglament núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE a les ajudes de minimis (Diari Oficial de la Comunitat Europea núm. L 352, de 24 de desembre de 2013).
 • Que, de conformitat amb el que es preveu en l’article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes (BOE núm. 202, de 22 d’agost de 2016), l’entitat no ha estat sancionada o condemnada en els tres anys darrers per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i que no ha estat sancionada per resolució administrativa ferma o per sentència judicial ferma.