Access 2016

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

ATENCIÓ: AQUEST CURS NO INCLOU CAP LLICÈNCIA DE PROGRAMARI

Adquirir els coneixements per crear taules en una base de dades, com a elements d’emmagatzematge de la informació, incloent-hi la manera d’operar amb elles i l’ús de tractament de les dades.

Conèixer l’entorn d’Access 2016 per poder dissenyar, crear i obrir una base de dades, on s’hi puguin emmagatzemar les diferents dades dels clients, proveïdors, etc.

Aprendre l’ús de les dades en bases de dades d’Access 2016, parant esment, especialment, a les funcions d’agregar i editar registres, seleccionar i cercar dades, etc.

Augmentar el coneixement dels criteris que s’han de fer servir per usar una base de dades de manera eficient, millorant així les habilitats professionals i les operacions quotidianes de l’empresa.

Adquirir les habilitats necessàries per gestionar les bases de dades de manera que resolguin problemes complexos, a més de conèixer les eines avançades que suposin un estalvi de temps en el treball del dia a dia.

Aprofundir en la creació de formularis d’Access 2016, especialment pel que fa a l’aplicació de controls de tota mena que permetin obtenir un control major en la introducció de dades.

Adquirir els coneixements necessaris per realitzar informes que concretin i operin amb la informació obtinguda en les taules.

Aprendre a crear formularis per registrar les dades de manera ordenada, i obtenir-ne informes que facilitin l’organització del treball.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a obtenir coneixements sobre l’ús d’Access 2016 i les possibilitats que ofereix pel que fa a la gestió de bases de dades i el seu tractament.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari). Es recomana comptar amb una llicència d’Access 2016.

Unitats temàtiques

 1. Concepte de Base de Dades. Concepte de Gestor de Bases de Dades.
 2. Microsoft Access 2016. Requisits del sistema.
 3. Instal·lar Microsoft Access 2016.
 4. Accedir al programa i sortir-ne. Visió general d’Access.
 1. Finestra de Bases de Dades: anàlisi dels components.
 2. Crear taules senzilles amb Access: la finestra Disseny i la creació de camps.
 3. Mètodes senzills per crear taules: plantilles de taula i vista Full de dades.
 4. Introduir dades en una taula: la finestra Full de dades i els registres.
 5. Els enllaços i els camps tipus OLE.
 6. Ajuda de Microsoft Access.
 1. Creació d’una taula en la vista Disseny: propietats dels camps.
 2. Ús de camps assistent de cerca.
 3. Vista de Full de dades: cercar i substituir dades. Ordenar dades.
 4. Crear relacions entre taules.
 1. Operacions en la finestra principal d’Access: canviar nom, eliminar i propietats de taula.
 2. Donar format a les dades I: grup de comandaments font.
 3. Donar format a les dades II: alçada de la fila i ample de la columna.
 4. Corregir dades i utilitzar la revisió ortogràfica.
 5. Configurar pàgina a partir de la vista preliminar.
 6. Impressió de taules.
 7. Ocultar/mostrar camps en les taules.
 8. Immobilitzar i alliberar camps en les taules.
 1. Concepte de porta-retalls. Utilitat.
 2. Copiar/moure camps o registres des de la vista Full de dades.
 3. Opcions d’enganxament especial i enganxar dades annexades.
 4. Veure el contingut del porta-retalls.
 1. Concepte de filtre. Utilització de filtres en taules.
 2. Concepte de consulta. Creació d’una consulta senzilla amb l’assistent.
 3. Creació de consultes de selecció en la vista Disseny. Criteris i comodins.
 4. Format, configuració i impressió de consultes.
 5. Manteniment de consultes en la finestra principal de la base de dades i el porta-retalls.
 1. Concepte de formulari. Utilitat.
 2. Creació d’autoformularis
 3. Creació d’un formulari a través de l’assistent
 4. Format, configuració i impressió de formularis
 5. Format condicional.
 6. Manteniment de formularis en la finestra base de dades.
 1. Concepte d’informe. Utilitat.
 2. Creació d’un informe automàtic.
 3. Creació d’un informe a través de l’assistent. Tipus.
 4. Creació d’informes a través de l’eina Informe en blanc.
 5. Format, configuració i impressió d’informes.
 6. Manteniment d’informes en la finestra base de dades. Solucions.
 1. Creació de camps calculats (fórmules) en les consultes.
 2. Consultes de paràmetres.
 3. Consultes totals.
 4. Consultes de varies taules.
 5. Consultes per cercar duplicats.
 6. Consultes per cercar no coincidents.
 7. Relacions de dades.
 1. Consultes d’acció.
 2. Consultes de creació de taules.
 3. Consultes d’actualització.
 4. Consultes de dades annexades.
 5. Consultes d’eliminació.
 6. Consultes de taules de referències creuades.
 7. Consultes en vista SQL.
 1. Creació de formularis a través de la vista Disseny.
 2. Operacions des de la vista Disseny.
 3. Ús de la fitxa Disseny. Operacions vàries.
 4. Ús del grup de comandaments controls.
 5. Un tipus especial de formulari: les gràfiques.
 6. Subformularis.
 1. Creació d’informes a través de la finestra Disseny.
 2. Operacions des de la vista Disseny.
 3. Ús del grup de comandaments font. Operacions vàries.
 4. Ús del grup de comandaments controls.
 5. Tipus especials d’informes: gràfics i etiquetes.
 6. Subinformes
 1. Objectes dependents i objectes independents en Access.
 2. Objectes dependents: camps tipus OLE.
 3. Objectes independents: ús d’equacions.
 4. Concepte de macro. Creació de macros amb Access.
 1. Fer còpies de seguretat.
 2. Protecció de bases de dades.
 3. Compactar bases de dades.
 4. Relació d’Access amb Word i Excel.
 5. Importar i exportar bases de dades. Convertir bases de dades.
 6. Personalitzar Access (opcions de configuració).
 7. Crear un arxiu ACCDE.
 1. Enllaços en Access.
 2. La xarxa i Access.
 3. Compartir bases de dades amb altres usuaris.
 4. Correu electrònic i Access. Solucions.