Anàlisi comptable

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Saber diferenciar la comptabilitat externa de la interna.
 • Conèixer els diferents estils financers que existeixen.
 • Conèixer la finalitat de l’anàlisi comptable i com s’estructura.
 • Dominar les tècniques i procediments per poder tractar la informació recollida en el balanç.
 • Tenir coneixement sobre l’objectiu de l’anàlisi patrimonial i en què consisteix, així com de l’anàlisi financera.
 • Tenir clar quins són els diferents tipus de ràtios que hi ha i per a què serveixen.
 • Saber interpretar la tresoreria de l’empresa i els fluxos que genera el seu funcionament.
 • Saber com s’estructuren, què recullen i quina és la funció del compte de pèrdues i guanys.
 • Conèixer l’objectiu de l’anàlisi econòmica de l’empresa.
 • Tenir coneixements sobre les diferents tècniques d’estudi dels resultats de l’empresa
 • Saber analitzar la rendibilitat de l’empresa.
 • Conèixer l’objectiu d’estudi i les diferents fonts de finançament existents.
 • Tenir coneixement dels elements dels quals es compon el patrimoni net, així com del que aporta a l’empresa.
 • Saber quina és la funcionalitat de les ràtios d’endeutament, tant en termes generals com de cadascuna.
 • Ser conscient del que el finançament aliè pot suposar negativa i positivament.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre les diferents eines d’anàlisi comptable de què disposa una empresa, atenent a factors com l’endeutament o el finançament aliè.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Comptabilitat externa i interna.
 2. Els estats financers.
 3. L’anàlisi comptable: concepte, etapes i tipus.
 4. El balanç: concepte, funcions i estructura.
  1. L’actiu.
  2. El passiu.
 5. Tècniques d’anàlisi comptable pel balanç
 1. Anàlisi patrimonial del balanç.
  1. Anàlisi patrimonial: el fons de maniobra.
  2. Anàlisi patrimonial: situacions patrimonials.
 2. Anàlisi financera del balanç.
 3. Ràtios financeres.
 4. La tresoreria de l’empresa i l’estat de fluxos d’efectiu.
 1. Els resultats de l’empresa.
 2. El compte de pèrdues i guanys: concepte, funcions i estructura.
 3. Anàlisi econòmica: estudi dels resultats i de la rendibilitat de l’empresa.
  1. Estructures operatives.
 4. Tècniques d’estudi dels resultats de l’empresa.
  1. Expressió dels resultats en percentatges respecte de les vendes.
  2. Representació gràfica del compte de pèrdues i guanys.
 5. Anàlisi de la rendibilitat de l’empresa.
  1. Rendibilitat econòmica
 1. Objectiu de l’estudi.
 2. Fonts de finançament
 3. El patrimoni net.
 4. El finançament aliè.
 5. Ràtios d’endeutament.
 6. Avantatges i desavantatges
 1. El model de descompte de dividends.
 2. La ràtio preu-beneficis (PER).
 3. La fórmula Dupont.
 4. Estat financers projectats.
 5. Les projeccions anuals.
 6. Anàlisi de sensibilitat amb els estats financers.
 7. Previsions multianuals.