Anàlisi i gestió comptable de les operacions economicofinanceres

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:
Share on facebook
Share on twitter

Objectius

 • Interpretar, des del punt de vista comptable, la informació representada als documents/justificants de les operacions economicofinanceres que afecten al patrimoni empresarial.
 • Interpretar correctament el mètode comptable de partida doble, els seus instruments i les seves fases.
 • Elaborar la informació relativa al sistema de comptes d’una entitat financera tipus, aplicant de manera adequada la metodologia comptable i els principis i normes del nou Pla General Comptable.
 • Obtenir els resultats adequats de l’operativa bancària en la gestió comptable a través de la utilització de les aplicacions informàtiques de la banca.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça als usuaris interessats a adquirir els fonaments sobre la gestió de les operacions economicofinanceres, això com la seva anàlisi.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. La comptabilitat.
 2. Teoria del patrimoni.
 3. Teoria dels comptes.
 4. Anàlisi de l’estructura de l’empresa.
 5. Anàlisi de la gestió de l’empresa.
 6. El cicle comptable.
 7. Analitzar i emplenar la documentació mercantil i comptable.
 8. Organització i arxiu dels documents mercantils.
 9. Legislació mercantil aplicable al tractament de la documentació comptable.
 10. Normalització comptable
 11. El nou Pla General de Comptabilitat
 1. Balanç d’entitats de crèdit.
 2. Actiu
 3. Passiu
 4. Banc d’Espanya i Fons de Garantia de Dipòsits.
 5. Comptes d’ordre.
 6. Elaboració del balanç de l’oficina.
 7. Elaboració d’un compte de resultats de l’oficina.