Direcció de recursos humans

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Comprendre la direcció de Recursos Humans de manera estratègica per a la gestió competent i exitosa de qualsevol empresa.
 • Aprofundir sobre la transformació d’un enfocament administratiu i a curt termini a un enfocament de gestió del talent i orientat al futur de l’organització.
 • Conèixer les diferents passes i variables que cal tenir presents per una planificació òptima de la plantilla.
 • Conèixer els beneficis d’elaborar una anàlisi de descripció de llocs de treball en una empresa.
 • Desenvolupar el procés i els elements que cal tenir presents en una descripció dels llocs de treball.
 • Conèixer els processos d’avaluació i selecció de personal i comprendre la seva rellevància en l’estratègia de Recursos Humans.
 • Ampliar els coneixements sobre les diferents tècniques i vies per avaluar i presentar una candidatura.
 • Aprofundir sobre l’enfocament d’avaluació i selecció per competències.
 • Entendre la formació com un mitjà per aconseguir els objectius d’una organització i millorar el clima i la motivació dels treballadors.
 • Aprofundir sobre com la formació i el desenvolupament personal poden esser una eina per actualitzar els coneixements i el perfil dels treballadors i orientar els nous membres.
 • Definir la gestió de carreres i el potencial del personal en una organització.
 • Saber com dissenyar, finançar i planificar un pla de formació en l’empresa.
 • Conèixer quines són les darreres tendències en formació.
 • Esbrinar quins aspectes cal tenir presents en una política retributiva.
 • Conèixer els diferents conceptes retributius i tipus de retribució.
 • Aprofundir sobre els diferents criteris que tenen les organitzacions per retribuir els seus treballadors.
 • Tenir com a referent l’avaluació de l’execució com a eina per definir la retribució del treballador.
 • Conèixer el cicle de motivació i com influeixen les diferents variables en la motivació i satisfacció de les persones, així com en la productivitat de l’empresa.
 • Aprofundir sobre les teories de motivació més predominants i influents.
 • Conèixer els mecanismes i claus que poden utilitzar les organitzacions i els seus líders per motivar.
 • Saber quina relació existeix entre retribució i motivació.
 • Entendre que l’“intraemprenedor” és el nivell màxim de motivació en una empresa.
 • Conèixer la diferència entre informar i comunicar.
 • Aprofundir sobre els diferents tupos de comunicació en una organització.
 • Gestionar el coneixement com a avantatge competitiu.
 • Conèixer el procediment que cal seguir per dissenyar i estructurar una organització.
 • Gestionar projectes com una manera òptima i actual d’organitzar una empresa i el seu treball.
 • Entendre què és la cultura d’una companyia i com adaptar-la als canvis.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixement sobre diferents enfocaments i aproximacions a la direcció de recursos humans: llocs de treball, selecció, formació, retribució, motivació i comunicació, entre d’altres.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. La direcció de recursos humans com una àrea estratègica.
 2. El paper dels professionals de recursos humans.
 3. Ubicació de l’àrea de recursos humans dins l’organització.
 4. Planificació de recursos humans.
 1. Introducció.
 2. Elements de la descripció de llocs de treball.
  • Ubicació del lloc de treball.
  • Missió.
  • Dimensions
  • Natura i abast del lloc de treball.
  • Coneixements i experiències requerits.
  • Altres aspectes.
  • Perfil competencial.
 3. Procés operatiu de la descripció de llocs de treball.
 1. Introducció.
 2. Reclutament
 3. Selecció.
  • Entrevistes de selecció.
  • Tests psicotècnics.
  • Tècniques de simulació.
  • L’informe de selecció.
 4. Selecció basada en competències.
  • Competències generals i escales.
  • Perfil de competències per un lloc de feina.
  • Simplificació del model de competències de selecció.
 5. Assessment Center.
 1. Sentit de la formació en l’empresa.
  • Estudi de les necessitats de formació.
  • Definició dels objectius de formació.
  • Disseny d’accions formatives.
  • Planificació i programes de formació.
  • Avaluació.
  • Finançament de la formació.
 2. Desenvolupament de persones i competències.
  • Procés de desenvolupament de persones.
  • Impacte dels programes de desenvolupament en les organitzacions.
 3. Gestió del potencial.
  • Promoció.
  • Successió.
 4. Tendències en formació.
 1. Conceptes retributius.
  • Retribució fixa.
  • Retribució variable en curt.
  • Retribució variable en llarg.
  • Retribució en espècie i diferida.
  • Salari emocional.
 2. Pagar en funció de què.
  • Pagar per la qualificació professional.
  • Pagar per la responsabilitat.
  • Pagar per l’execució.
 3. Quant pagar.
 4. Gestió de les retribucions.
 5. Avaluació de l’execució.
  • Característiques.
  • Objectius
  • Procediment
  • Errades i recomanacions en l’aplicació.
 1. Motivació i satisfacció laboral.
 2. Teories de la motivació.
  • Taylorisme
  • Escola de les relacions humanes.
  • Herzberg: els factors d’higiene.
  • L’escola sociològica
  • Teoria de les necessitats de McClelland.
 3. Tècniques i claus per motivar.
  • Tècnica Herzberg.
  • Claus per motivar.
 4. Motivació i retribució.
  • Per què no és cert?
  • Per què es creu sincerament?
  • Intraemprenedors
 1. Concepte de comunicació.
  • Comunicació descendent.
   • Mitjans per a la comunicació descendent.
   • Procés d’acollida.
   • Problemes de la comunicació descendent.
  • Comunicació ascendent.
  • Comunicació horitzontal.
 2. Gestió del coneixement.
 1. Estructura i disseny organitzatiu.
 2. Gestió per projectes.
 3. Cultura de l’empresa i canvi cultural.