Direcció i finances

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Entendre les relacions necessàries entre la composició de l’estructura financera per a l’equilibri financer de l’empresa.
 • Identificar les obligacions i fons propis com a part de l’estructura financera, diferenciar-los entre no exigible i exigible i, pel que fa a aquest darrer cas, si són corrents o no corrents.
 • Conèixer l’estructura de balanç i avaluar l’equilibri financer de l’empresa.
 • Conèixer i classificar les diferents fonts de finançament a l’abast d’una empresa.
 • Conèixer i estimar el cost mitjà del capital d’una empresa.
 • Conèixer els projectes d’inversió i els paràmetres de la seva anàlisi.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre l’estructura financera, els costos generals i específics de l’empresa, els projectes d’inversió i els Estats Financers, entre d’altres.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Visió general.
 2. Estructura econòmica de l’empresa. Estructura financera de l’empresa.
  • Estructura econòmica de l’empresa.
  • Estructura financera de l’empresa.
  • L’actiu no corrent i l’actiu corrent.
  • Els fluxos financers de l’empresa i l’equilibri economicofinancer.
 3. Necessitats de capital en l’empresa.
  • Obtenció de finançament.
  • Usos de capital.
 4. Els Estats Financers (EF) de l’empresa.
  • Balanç de situació.
  • Comptes de pèrdues i guanys.
  • El flux de caixa.
  • Altres EF.
 5. Anàlisi dels Estats Financers.
  • Fons de maniobra. Equilibri financer.
  • Ràtios: liquiditat, solvència i rendibilitat.
 1. Conceptes previs: despesa, pagament, inversió i cost.
 2. Objectiu de cost.
  • Costos fixes i variables.
  • Costos directes i costos indirectes.
  • Sistema de costos.
 3. Punt mort.
 4. Palanquejament
 1. Els recursos financers de l’empresa.
 2. El cost de les fonts de finançament.
 3. El cost mitjà ponderat del capital.
 4. El projecte d’inversió.
 5. Valoració de projectes d’inversió homogenis.
  • VAN
  • TIR
  • Payback.
 6. Homogeneïtzació de projectes d’inversió.
 1. Introducció: l’objectiu de liquiditat.
 2. El pressupost de capital.
  • Pla de finançament a llarg termini.
  • Fonts de finançament d’origen aliè.
 3. El pressupost d’explotació.
 4. Estats financers de previsió.
 5. El punt de partida.
  • El pressupost de capital.
  • Del pressupost d’explotació al compte de resultats provisionals.
  • El balanç de situació de previsió.
  • Quadrant el balanç: les necessitats (generació) de fons.
 6. Concepte d’autofinançament.
  • Autofinançament d’expansió i de manteniment.
 7. Les amortitzacions.
  • Causes de la depreciació.
  • Funció financera de les amortitzacions.
 8. Els beneficis retinguts.
 9. La política de dividends i valoració de l’empresa.