Instal·lacions de ventilació-extracció

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Conèixer les característiques de les instal·lacions de ventilació-extracció.

Saber com funcionen els diferents tipus de ventilació-extracció relacionant les variables que incideixen sobre el seu comportament amb les prestacions d’aquests.

Entendre el funcionament i les característiques de les vàlvules i comportes que es fan servir en les instal·lacions de ventilació-extracció.

Determinar i seleccionar les màquines i els equips, les dimensions de les xarxes i els components i els materials que integren les instal·lacions de ventilació-extracció fent servir els procediments i mitjans adequats i complint amb les normes i els reglaments requerits.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre el funcionament, tipus, característiques, components, materials, instal·lació i procediments i mètodes d’ús adequats dels equips de ventilació extracció.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Aire
 2. Fluxos
 3. Pèrdues de càrrega
 4. Cabals
 5. Humitat
 6. Psicometria
 1. Funcions de la ventilació-extracció
 2. Tipus
 3. Qualitat de l’aire
 4. Captació
 5. Canalització
 6. Difusió
 7. Renovació
 8. Renou-acústica
 9. Aplicacions domèstiques i industrials
 10. Materials emprats
 11. Característiques dels locals
 1. Conductes per a ventilació-extracció
 2. Aspiradors
 3. Ventiladors
 4. Filtres
 5. Vàlvules i comportes
 6. Campanes d’extracció
 7. Difusors i filats
 1. Normativa a instal·lacions de ventilació extracció
 2. Diagrama de funcionament
 3. Cabals i velocitat de l’aire
 4. Càlcul i selecció de màquines, equips, canalitzacions i elements annexos
 5. Protecció contra incendis a instal·lacions de ventilació-extracció
 6. Aprofitament integral i eficiència energètica a instal·lacions de ventilació-extracció