Ús, reg i adob del sòl

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Especificar les tasques de manteniment del sòl apropiades en cada tipus de conreu, d’acord amb la topografia del terreny, les característiques edàfiques i la coberta vegetal. Aplicació a un cas pràctic atenent a la normativa mediambiental i de prevenció de riscos laborals.
 • Indicar quins són els treballs necessaris per al maneig de la coberta vegetal i dels residus de conreu i per al control de la vegetació no desitjada, aplicant-los a un cas pràctic tenint en compte les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental.
 • Descriure els diferents sistemes de reg i indicar-ne els factors que influeixen en la seva eficiència. Planificar l’aplicació del reg i efectuar el manteniment de la instal·lació en un cas pràctic, aplicant-hi les mesures pertinents de prevenció de riscos laborals i normativa mediambiental.
 • Explicar els mètodes d’anàlisi de la fertilitat del sòl, els principals tipus de fertilitzants i adobs i els seus mètodes d’aplicació, preparació i incorporació, incorporant-los a un cas pràctic atenent a les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental.

A qui s’adreça?

Aquesta acció formativa va adreçada a persones interessades a adquirir coneixements sobre les principals tècniques en el maneig de l’ús i l’adob dels diferents tipus de sòls, cobertes vegetals i conreus.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Capacitat d’absorció i retenció de l’aigua
 2. Influència de la topografia en la protecció del sòl en el balanç hídrid i en l’erosió.
 3. Mesures de conservació i ús dels sòls.
 4. Erosió dels sòls. Tècniques d’ús dels sòls. Conreu i no-conreu: avantatges i desavantatges. Modalitats.
 5. Característiques generals sobre les males herbes.
 6. Tècniques de conservació i maneig de sòls nuus mitjançant el no-conreu i l’aplicació d’herbicides.
 7. El conreu mecànic del sòl. Objectius del conreu.
 8. Conreu convencional.
 9. Tasques bàsiques de conreu.
 10. Estris per llaurar.
 11. Desavantatges del conreu.
 12. Ús del sòl alternatiu al conreu mecànic.
 13. Conreu reduït.
 14. Coberta vegetal viva.
 15. Coberta inert.
 16. Control de les cobertes vegetals.
 17. Sembra de cobertes.
 18. Control mecànic i químic de cobertes.
 19. Maneig de cobertes inertes.
 20. Maneig de les restes vegetals amb els equips adequats.
 21. Normes mediambientals de prevenció de riscos laborals en el maneig del sòl.
 1. La qualitat de l’aigua de reg. Variables que defineixen la qualitat de l’aigua de reg.
 2. Necessitats hídriques i programació del reg.
 3. Factors climàtics que influeixen damunt el balanç hídric.
 4. Sistemes de reg.
 5. Reg de superfície (reg per inundació o reg a manta).
 6. Reg per aspersió.
 7. Reg localitzat en superfície o soterrat.
 8. Eficiència de reg.
 9. Uniformitat del reg.
 10. Instal·lacions de reg.
 11. Estació de bombeig i filtració.
 12. Conservació i manteniment de l’equip de bombeig i distribució de l’aigua de reg.
 13. Sistemes d’injecció de solucions nutritives i sanitàries.
 14. Sistemes de distribució de l’aigua
 15. Emissors d’aigua.
 16. Ús i manteniment primer de la instal·lació de reg.
 17. Regulació i comprovació del cabal i la pressió.
 18. Neteja del sistema.
 19. Mesura de la uniformitat del reg.
 20. Mesura de la humitat del sòl.
 21. Normes mediambientals i de prevenció de riscos laborals associats al reg.
 1. Els elements essencials.
 2. Necessitats nutritives dels fruiters.
 3. Diagnòstic de l’estat nutritiu.
 4. Anàlisi foliar: presa de mostres foliars, interpretació, correcció i conseqüències pràctiques de l’anàlisi.
 5. Extracció de les collites.
 6. Nivell de productivitat.
 7. Estat sanitari del conreu.
 8. Elaboració d’una recomanació de fertilització.
 9. Estat nutritiu.
 10. Característiques del sòl.
 11. Aigua disponible.
 12. Producció en anys passats.
 13. Aplicació dels nutrients necessaris.
 14. Aplicació al sòl.
 15. Aplicació per via foliar.
 16. Aplicació mitjançant injeccions al tronc.
 17. Selecció dels adobs que es van a fer servir.
 18. Identificació de l’època en la qual es va a aplicar l’adob i els estris que es van a utilitzar.
 19. Preparació de solucions nutritives en condicions climàtiques adequades i amb un ús correcte dels equips.
 20. Selecció, ús i manteniment bàsic d’equips i eines per a l’aplicació dels adobs.
 21. Normes mediambientals i de prevenció de riscos laborals relatives a l’aplicació dels adobs.