PRL en el comerç i primers auxilis

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Objectius generals:

 • Dotar els treballadors de la formació necessària que els capaciti i prepari per desenvolupar competències i qualificacions en llocs de feina que comportin responsabilitats, per una banda, de programació, amb el fi que adquireixin els coneixements necessaris per realitzar una organització correcta i adequada del treball i, per altra banda, de direcció, pel fet que els encarregats d’organitzar el treball han de tenir una formació correcta en la matèria a fi de maximitzar els recursos, tant materials com humans, de què disposa l’empresa.
 • Proporcionar als treballadors del sector del comerç els conceptes bàsics relacionats amb la prevenció de riscos laborals, així com el principal marc normatiu de referència, de manera que siguin conscients dels drets i obligacions que, com a treballadors, tenen dins de la prevenció de riscos laborals i, així, al seu torn, millorar la seva professionalitat.
 • Proporcionar als treballadors les eines necessàries per a que puguin determinar els riscos als quals estan sotmesos, així com les principals mesures preventives que han d’adoptar per minimitzar els seus efectes.
 • Mostrar els principals riscos de seguretat, higiènics, ergonòmics i psicosocials, presents en l’àmbit del comerç, així com les eines necessàries per controlar-los.
 • Capacitar els treballadors per actuar en casos d’emergència, tant front a situacions d’incendi com front a la necessitat d’efectuar primers auxilis.
 • Capacitar els treballadors per l’execució de les funcions de nivell bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals dins les empreses dedicades al sector del comerç.

Objectius específics:

 • Capacitar els treballadors per promoure comportaments segurs i la correcta utilització dels equips de treball i protecció, així com fomentar l’interès i cooperació de la resta de companys en matèria de prevenció de riscos.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per portar a terme les actuacions preventives bàsiques com l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment dels llocs de feina, així com efectuar-ne un seguiment i control.
 • Facilitar les eines necessàries per realitzar les avaluacions elementals de riscos i, en el seu cas, establir les mesures preventives pertinents.
 • Proporcionar els coneixements necessaris per gestionar les primeres intervencions en cas d’emergència i primers auxilis.
 • Proporcionar als participants els coneixements oportuns per poder col·laborar amb els serveis de prevenció de la seva empresa.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a adquirir coneixements sobre la prevenció de riscos laborals, en termes generals, i la prevenció de riscos laborals en l’àmbit del comerç, en termes específics, així com de l’aplicació de primers auxilis en cas d’accident laboral.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Introducció.
 2. El treball i la salut.
 3. Els danys derivats del treball.
 4. Els costos derivats de la sinistralitat laboral.
 1. Introducció.
 2. Antecedents normatius.
 3. Directives europees.
 4. Legislació nacional.
 1. Introducció.
 2. Les condicions dels locals de treball.
 3. Les condicions dels equips de treball: les màquines.
 4. Les condicions de les eines.
 5. La manipulació de càrrega.
 6. El transport de càrrega.
 7. Les condicions d’emmagatzemament
 8. El risc d’incendi.
 9. El risc elèctric.
 1. Introducció.
 2. Els contaminants químics.
 3. Els contaminants físics.
 4. Els contaminants biològics.
 5. Els mètodes generals de protecció contra els factors ambientals al treball.
 1. Introducció.
 2. La càrrega de treball.
 3. Els riscos derivats de factors psicològics i socials.
 1. Introducció.
 2. Les tècniques científiques de prevenció de riscos.
 3. Sistemes elementals de control i protecció de riscos.
 4. El control de la salut del treballador.
 1. Introducció.
 2. Pla d’emergència: definició i objectius.
 3. Equips d’emergència: composició i funcions.
 4. Fases d’un pla d’emergència.
 5. El pla d’autoprotecció.
 1. Introducció.
 2. El sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 3. Organització del treball preventiu: instruments i rutines bàsiques.
 4. Modalitats per organitzar la prevenció de l’empresa.
 5. Consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva.
 6. Organismes relacionats amb la seguretat i la salut a la feina.
 1. Introducció.
 2. En què consisteixen els primers auxilis?
 3. Actuacions en cas d’accident.
 4. Formació i mitjans adequats per realitzar accions de socorrisme laboral.
 5. Les tècniques de reanimació en cas d’emergències mèdiques.
 6. Annexos
 1. Introducció.
 2. Factors de risc.
 3. Normativa aplicable.
 4. Riscos i mesures preventives en el sector.