PRL i primers auxilis

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

Conèixer la normativa de prevenció de riscos laborals pel que fa a l’organització de la prevenció, les facultats i competències i les obligacions i responsabilitats.

Adquirir la capacitat necessària per desenvolupar la feina de manera més segura, establint unes normes bàsiques de seguretat i cercant de forma activa la millora d’aspectes com les deficiències ergonomicoposturals, la pol·lució en l’ambient, etc.

Adquirir els coneixements necessaris per actuar correctament en cas d’emergència.

Adquirir la capacitat necessària per implantar o millorar un sistema de gestió de la seguretat en l’empresa mitjançant el coneixement de les eines, modalitats i organismes implicats en la gestió de la prevenció.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a millorar els seus coneixements sobre els riscos del treball, la seva prevenció i com actuar en cas d’incident laboral.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. Introducció.
 2. El treball i la salut.
 3. Els danys derivats del treball.
 4. Els costos de la sinistralitat laboral.
 1. Introducció.
 2. Antecedents normatius.
 3. Directives europees.
 4. Legislació nacional.
 1. Introducció.
 2. Les condicions dels locals de treball.
 3. Les condicions dels equips de treball: les màquines.
 4. Les condicions de les eines.
 5. La manipulació manual de càrregues.
 6. El transport de càrregues.
 7. Les condicions d’emmagatzematge.
 8. El risc d’incendi.
 9. El risc elèctric.
 1. Introducció.
 2. Els contaminants químics.
 3. Els contaminants físics.
 4. Els contaminants biològics.
 5. Els mètodes generals de protecció contra els factors ambientals del treball.
 1. Introducció.
 2. La càrrega de treball.
 3. Els riscos derivats de factors psicològics i socials.
 1. Introducció.
 2. Les tècniques científiques de prevenció de riscos.
 3. Sistemes elementals de control i protecció de riscos.
 4. El control de la salut del treballador.
 1. Introducció.
 2. Pla d’emergències: definició i objectius.
 3. Equipaments d’emergències: composició i funcions.
 4. Fases d’un pla d’emergències.
 5. El pla d’autoprotecció.
 1. Introducció.
 2. El sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 3. Organització del treball preventiu: instruments i rutines bàsiques.
 4. Modalitats per organitzar la prevenció en l’empresa.
 5. Consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva.
 6. Organismes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 1. Introducció.
 2. En què consisteixen els primers auxilis.
 3. Actuacions en cas d’accident.
 4. Formació i mitjans adequats per realitzar accions de socorrisme laboral.
 5. Les tècniques de reanimació en cas d’emergències mèdiques.
 1. Introducció.
 2. El treball i la salut.
 3. Els danys derivats del treball.
 4. Els costos de la sinistralitat laboral.
 1. Introducció.
 2. Antecedents normatius.
 3. Directives europees.
 4. Legislació nacional.
 1. Introducció.
 2. Les condicions dels locals de treball.
 3. Les condicions dels equips de treball: les màquines.
 4. Les condicions de les eines.
 5. La manipulació manual de càrregues.
 6. El transport de càrregues.
 7. Les condicions d’emmagatzematge.
 8. El risc d’incendi.
 9. El risc elèctric.
 1. Introducció.
 2. Els contaminants químics.
 3. Els contaminants físics.
 4. Els contaminants biològics.
 5. Els mètodes generals de protecció contra els factors ambientals del treball.
 1. Introducció.
 2. La càrrega de treball.
 3. Els riscos derivats de factors psicològics i socials.
 1. Introducció.
 2. Les tècniques científiques de prevenció de riscos.
 3. Sistemes elementals de control i protecció de riscos.
 4. El control de la salut del treballador.
 1. Introducció.
 2. Pla d’emergències: definició i objectius.
 3. Equipaments d’emergències: composició i funcions.
 4. Fases d’un pla d’emergències.
 5. El pla d’autoprotecció.
 1. Introducció.
 2. El sistema de gestió de la prevenció de riscos laborals.
 3. Organització del treball preventiu: instruments i rutines bàsiques.
 4. Modalitats per organitzar la prevenció en l’empresa.
 5. Consulta i participació dels treballadors en matèria preventiva.
 6. Organismes relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.
 1. Introducció.
 2. En què consisteixen els primers auxilis.
 3. Actuacions en cas d’accident.
 4. Formació i mitjans adequats per realitzar accions de socorrisme laboral.
 5. Les tècniques de reanimació en cas d’emergències mèdiques.
 1. El dret de ser atès i el deure d’atendre.
 2. Conceptes bàsics sobre els primers auxilis.
 3. Accident d’un treballador.
 4. Principis generals dels primers auxilis.
 1. Conceptes generals.
 2. RCP bàsica.
 1. Definició.
 2. Actuació.
 3. Maniobra de Heimlich.
 4. Ofec.
 1. Ferides.
 2. Hemorràgies.
 1. Definició, classificació i actuació.
 1. Definició i classificació.
 2. Actuació general.
 3. Actuacions específiques en cremades.
 1. Introducció.
 2. Intoxicació per gasos.
 3. Intoxicació per productes químics.
 4. Intoxicació alimentària.
 1. Mossegades.
 2. Serps.
 3. Vespes.
 4. Aranyes.
 5. Escorpins.
 6. Paparres.
 7. Meduses.
 1. Reaccions al·lèrgiques.
 2. Cop de calor.
 3. Síncope.
 4. Lipotímia.
 5. Convulsions.
 6. Hipoglucèmia.