Reclutament i selecció de personal

Inscripció tancada

Continguts
Comparteix-ho:

Objectius

 • Comprendre la rellevància que té la captació i selecció de talent dins els departaments de recursos humans de les organitzacions.
 • Aprofundir en la vinculació del reclutament i l’avaluació de les persones amb l’estratègia i els resultats d’una companyia.
 • Conèixer què entenem per reclutament o captació del talent.
 • Indagar sobre les diferents fases dins el procés de reclutament.
 • Saber quines són les diferents fonts per captar el talent i avaluar-les.
 • Comprendre què és el reclutament 2.0 i com es porta a terme.
 • Conèixer els processos i fases de l’avaluació i selecció de personal i comprendre la seva rellevància en l’estratègia de Recursos Humans.
 • Ampliar coneixements sobre les diferents tècniques i vies per avaluar i presentar una candidatura.
 • Valorar els aspectes que s’han de tenir presents tant per part de l’entrevistador com de l’entrevistat.
 • Comprendre què s’entén per competència, un perfil de competències per un lloc de feina i el diccionari de competències d’una empresa.
 • Conèixer els avantatges de seleccionar per competències.
 • Aprofundir en l’enfocament d’avaluació i selecció per competències o incidents crítics.
 • Comprendre què és la selecció per valors i què aporta a l’organització.
 • Saber quines preguntes s’han de fer i com enfocar una entrevista quan s’avalua i selecciona per valors.
 • Entendre com ha influït la transformació digital en el reclutament i la selecció de personal.
 • Saber quins son els avantatges d’aplicar Big Data als recursos humans.
 • Conèixer les tendències i reptes de l’avaluació i selecció de personal.
 • Prendre consciència de la necessitat dels professionals de recursos humans d’adaptar-se i ser flexibles als canvis del marcat laboral i la societat.

A qui s’adreça?

Aquest curs s’adreça a persones interessades a millorar els processos de reclutament i selecció de personal de la seva empresa a través de l’aplicació dels mètodes basats en les competències i els valors.

Requisits

Es recomana tenir coneixements bàsics d’informàtica i ús de navegadors web (nivell d’usuari).

Unitats temàtiques

 1. El procés de captació i selecció de talent en Recursos Humans.
 2. Definició i finalitat dels processos de reclutament.
 3. El procés de reclutament.
 4. Planificació de les necessitats.
 5. Fases del procés.
  1. Anàlisi prèvia i descripció del perfil del lloc de feina.
  2. Fonts de reclutament.
 6. Reclutament 2.0.
 7. Conclusions.
 1. Introducció.
 2. El procés i les fases en l’avaluació i la selecció de personal.
  1. Fase inicial.
  2. Fase preselecció o cribratge curricular.
  3. Fase d’avaluació selectiva.
  4. Fase de tancament del procés.
 3. Elements personals de l’entrevista.
  1. L’entrevistador.
  2. L’entrevistat.
 4. Conclusions.
 1. Fonaments teòrics.
 2. Definició de competència.
 3. Competències generals i escales.
 4. Perfil de competències per un lloc de feina.
 5. Simplificació del model de competències per a la selecció.
 6. El diccionari de les competències.
 7. Implantació d’un model de gestió per competències.
  1. Premisses per implantar un model de gestió per competències.
  2. Avantatges del model de gestió per competències.
 8. La selecció per competències.
  1. Principals tècniques emprades en la selecció per competències: assessment center.
 9. Com entrevistar per competències.
 10. Conclusions sobre la gestió per competències.
 1. Introducció.
 2. Característiques de la DpV.
 3. Selecció per valors.
 4. Preguntes per seleccionar per valors.
 5. Conclusió.
 1. Transformació digital del reclutament i la selecció de personal. Big Data aplicat als recursos humans.
 2. Tendències i reptes en la selecció de personal.