Next Generation UE: Ajuts per a la digitalització de petites empreses, microempreses i persones en situació d’autoocupació (Programa Kit Digital)

Millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital de les petites empreses, de les microempreses i de les persones en situació d’autoocupació, mitjançant l’adopció de solucions de digitalització en les categories següents descrites a l’annex IV: lloc web i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence i analítica, gestió de processos, factura electrònica, serveis i ferramenta d’oficina virtual, comunicacions segures i ciberseguretat.

Next Generation UE: Subvencions per promocionar l’ocupació autònoma per abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Aquesta Resolució té per objecte aprovar la convocatòria d’ajuts per fomentar l’ocupació autònoma amb la finalitat de facilitar la constitució de persones desocupades en treballadors autònoms, per mantenir l’activitat per compte propi i a consolidar el projecte d’autoocupació, per tal d’abordar el repte demogràfic i facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital, per mitjà dels programes següents:

Programa 1: ajuts econòmics a l’inici de l’activitat, destinat a promocionar la constitució de persones desocupades i inscrites en demanda d’ocupació com a treballadors autònoms per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Programa 2: ajuts per a la consolidació de noves línies de negoci i canvi d’activitat per la transformació productiva cap a una economia verda i digital: són ajuts per reenfocar el projecte d’autoocupació, per ajudar a la pervivència i millora del negoci i per la transformació productiva cap a una economia verda i digital.

Next Generation UE: Ajudes per projectes de digitalització d’«última milla» en empreses del sector turístic

L’aprovació de les bases reguladores de la concessió d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a projectes de digitalització d’ «última milla» a agrupacions d’entitats amb l’activitat de les quals, bé sigui directa o verticalitzada, estigui orientada al sector turístic en general.

Next Generation UE: Restauració d’ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d’inundació en els entorns urbans espanyols a través de solucions basades en la naturalesa

Ajudes per al foment d’activitats que contribueixin a la renaturalització urbana i fluvial, així com per a la mitigació dels riscos d’inundació, incrementant la infraestructura verda i la connectivitat dels espais verds i blaus.

Next Generation UE: Ajudes públiques per a modernitzar les estructures de gestió artística en l’àmbit de les arts escèniques i de la música

Finançament de projectes d’inversió per a la modernització, digitalització i transició ecològica de les estructures de gestió artística de les arts escèniques i musicals.

  • Digitalització i modernització de les estructures.
  • Generació i creació de continguts i plataformes digitals. Comunicació.
  • Eines digitals i integrals per a la gestió escènica i/o musical.
  • Difusió en «streaming».
  • Digitalització de fons documentals artístics, administratius.
  • Adquisició d’equips informàtics i digitals per a la gestió.
  • Projectes digitals de creació d’audiències, cerca de nous públics, acompanyament i mediació social i difusió entre altres. Transició ecològica i cohesió territorial.
  • Reducció d’emissió de diòxid de carboni en les estructures de producció, gestió i creació de les arts escèniques i/o musicals.
  • Canvis de materials i fungibles que afavoreixin la reducció de la petjada ecològica.

Next Generation UE: Ajudes per una segona oportunitat dels treballadors autònoms o per compte propi per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital

Proporcionar als autònoms i emprenedors que no hagin tingut èxit en la seva trajectòria professional, una segona oportunitat, i facilitar el retorn a l’ocupació d’aquells treballadors autònoms o per compte propi, que hagin esgotat la prestació per cessament d’activitat de la Seguretat Social i per facilitar la transformació productiva cap a una economia verda i digital. L’ajuda constarà de dues fases: Una primera fase en la qual el beneficiari rebrà una ajuda econòmica condicionada a la seva participació en un itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació, rebent assessorament i, si és el cas, formació per a la tornada al mercat de treball. La informació sobre aquest itinerari personalitzat de re-emprenedoria o d’ocupació es publicarà a la pàgina web de la Direcció General de Promoció Econòmica (http://dgpe.caib.es). L’itinerari personalitzat complirà objectius i criteris relatius a la igualtat entre dones i homes, d’acord amb el que estableix l’article 7 de l’Ordre Tes/897/2021, de 19 d’agost. Segona fase en la qual el beneficiari torna a emprendre, rebrà una ajuda econòmica en donar-se novament d’alta com a treballador autònom o per compte propi en el Règim corresponent de la Seguretat Social.

Bases de la convocatòria d’ajuts als sectors econòmics de Sineu per pal·liar les conseqüències de les restriccions ocasionades per la crisi sanitària de la Covid-19

La present convocatòria té per objecte ajudar al teixit productiu del municipi de Sineu amb la regulació de la concessió d’ajudes econòmiques que pretenen pal·liar les pèrdues produïdes en els sectors econòmics a conseqüència de les restriccions aprovades pel Govern per aturar l’expansió de la crisi sociosanitària derivada de la COVID-19 o que estiguin especialment afectats per la pandèmia.

Convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l’activitat en el municipi de Consell, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19, segona convocatòria

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de les condicions que regiran la concessió d’ajudes econòmiques dirigides a persones treballadores autònomes i empreses del municipi de Consell afectades per la situació econòmica derivada de la crisi sanitària de la COVID-19.

Next Generation UE: Subvencions per a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5000 habitants (Programa PREE 5000)

Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000), amb la finalitat d’aconseguir i justificar una reducció en les emissions de diòxid de carboni i del consum d’energia final respecte a la situació de partida.

Actuacions subvencionables:
●Millora de l’envolupant tèrmica
●Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
●Millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació.

Aquestes actuacions seran aplicables a:
●Edificis d’habitatge unifamiliar.
●Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.
●Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.)

També es podran fer actuacions sobre un o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerats individualment o sobre parts d’un edifici.

Next Generation UE: Instal·lacions d’autoconsum en el sector residencial, administracions públiques i el tercer sector

La convocatòria té com a objectiu poder dur a terme el programa d’incentius 4, la realització d’instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector, amb o sense emmagatzematge i, el programa d’incentius 5, la incorporació d’emmagatzematge en instal·lacions d’autoconsum, amb fonts d’energia renovable, ja existents en el sector residencial, les administracions públiques i el tercer sector.